جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تدارك جنگ چهارم خليج فارس
انتقال موشك های ليزری
و بمب های سنگين به قطر
 
 
 
 

 

همزمان با آغاز جنگ در لبنان، سيل مدرن ترين سلاح های امريكائی به سوی شيخ نشين قطر روانه شده كه همچنان نيز ادامه دارد. اين سلاح ها كه بمب های سنگين و موشك های هوشمند ليرزی اعلام شده است. قطر بزرگترين پايگاه نظامی امريكا در منطقه خليج فارس است و جای موقعيت استراتژيك عربستان سعودی را برای امريكا گرفته است.

هواپيماهای وای سی 14 و 15 و سی 5 گالاكسی كار انتقالات نظامی از امريكا به قطر را برعهده دارند.