جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه رهبر اپوزيسيون دولت اسرائيل با مجله فوكوس
پيروزی اسرائيل بر ايران!
آرزوی دولت های عرب منطقه است

 
 
 
 
 

"نتانياهو" نخست وزير اسبق اسرائيل و رهبر اپوزيسيون دولت كنونی اين كشور، با هفته نامه فوكوس چاپ آلمان مصاحبه ای انجام داده كه در تاريخ 22 مرداد منتشر شده است. بخش هائی از اين مصاحبه را می خوانيد:

س- اسرائيل در صدد ايجاد يك منطقه خنثی در جنوب لبنان است. آيا اين می تواند صلح را تضمين كند؟

ج- راكت های حزب الله می تواند از بالای سر اين منطقه نيز عبور كند. به همين دليل بحث  بر سر تصاحب يك قطعه زمين نيست. اين نمی تواند راه حل باشد. هدف فقط بايد نابودی حزب الله باشد.

س- آيا می توان بعد از نابودی حزب الله به يك آتش بس دست يافت؟

ج- آتش بس پيروزی نيست. سئوال اينجاست كه چه چيز برای ما بهتر است. آيا ما بايد در همين مرحله جلوی صدور اسلحه ايران به حزب الله را بگيريم و يا به انتظار مرحله بعدی كه می تواند بسيار خطرناك تر باشد بنشينيم. تصور من اينست كه جلوی خطر آينده را بايد در همين مرحله بگيريم.

س- چه كسی بايد اين را انجام دهد؟

ج- جامعه بين الملل و امريكا بايد فشار زيادی به ايران و سوريه وارد آورد تا آنها مجبور به قطع كمك های خود به حزب الله شوند. بايد آن كاری را انجام داد كه بوش گفته است. يعنی ايران به هيچ وجه نبايد به سلاح اتمی دست يابد. اين يك مسئله اساسی است.

س- آيا اسرائيل در صدد است با اقدامات نظامی به اهداف خود دست يابد؟

ج- من مايل نيستم در وسط جنگ نرخ تعيين كنم. اما از اين اهداف پشتيبانی می كنم و آن دفع خطر موشكی بطرف اسرائيل، خلع سلاح حزب الله و آزاد ساختن سربازان ربوده شده است. آتش بس ديپلماتيكی كه بموجب آن حزب الله دست نخورده باقی بماند به معنای تهديد موجوديت اسرائيل با راكت های ايران است و لذا قابل پذيرش نيست. در زمينه نظامی نيز فقط پيروزی می تواند رضايت ما را فراهم كند.

س- جنگ چه وقت تمام خواهد شد؟

ج- همه جنگ ها دير يا زود پايان می پذيرند. ويژگی های جنگ های مدرن افكار عمومی است كه البته درحال حاضر عليه اسرائيل است و به همين دليل گفتم كه بايد از زمان محدود استفاده كنيم و ابزارهائی را به كار بگيريم كه مدت جنگ را كوتاه می كند.

س- نگران نيستيد كه گسترش جنگ بيش از همه كل مردم لبنان را در معرض تهديد قرار دهد؟

ج- نگرانی اول ما سربازان ما هستند. متاسفانه جنگ تلفاتی هم دارد. ما بايد تا آنجا كه امكان دارد بهای كمی بابت آن بپردازيم. قوانين بين المللی كاملا واضح است و آن اينكه نبايد به افراد غير نظامی حمله كرد، اما حزب الله هم نبايد پشت افراد غير نظامی پنهان شود و آنها را تبديل به سنگر خود كند.

س- نگران نيستيد كه امريكا به مرور زمان از اهداف اسرائيل فاصله بگيرد؟

ج- اين مهم است كه ما اهداف مشتركی داريم و آن جلوگيری از توليد سلاح اتمی در ايران است. اين منافع مشترك امريكا، اسرائيل و كل كشورهای عربی است. اين حتی برای آينده جهان نيز مهم است. اما عقربه ساعت جلو می رود. از زمان استفاده كنيم و نگذاريم از دستمان بگريزد.

س- كداميك از كشورهای عربی پشت اهداف اسرائيل ايستاده اند؟

ج- اجازه بدهيد دراين مورد با احتياط حرف بزنم. كشورهای عربی بسيار وحشت زده اند. آنها با ايدئولوژی خيال بافانه "ظهورمهدی" به خوبی آشنا هستند.

س- يعنی يك شخصيت مسيحيائی در اسلام كه قبل از رستاخيز عدالت را برقرار كند؟

ج- .... اما قبل از اين ظهور بايد ميليون ها تن شهيد شوند. به همين جهت ايران خطرناك است. رئيس جمهور ايران به خيال پردازی اعتقاد دارد. ديوانگانی درهمين مايه وجود داشتند كه تصور می كردند اين مسئله ايست مربوط به يهودی ها، حتی اروپا هم مانند گذشته هنوز متوجه عمق اين مسئله نشده است. از ديد ايران اسرائيل شيطان كوچك، اروپا شيطان نسبتا بزرگتر و امريكا شيطان بزرگ. دراين ديوانگی البته نظمی وجود دارد و آن نظم ابتدا با شليك كاتيوشا آغاز می شود و سپس نوبت به خيبر می رسد و بعد هم راكت های اتمی. جنگ لبنان هشداری است و شانسی برای بيداری. حتی كشورهای عربی هم متوجه اين مسئله شده اند و به همين دليل هم منتظر پيروزی ما هستند. آنها اين را به دليل اينكه ما هنوز پيروز نشده ايم به زبان نمی آورند.

س- ايران چه وقت به سلاح های اتمی دست می يابد؟

ج- سرويس های جاسوسی نظامی اسرائيل معتقدند كه ايران در سه سال آينده به آن دست خواهد يافت و به همين شتاب لازم است.

س- اسرائيل بايد براساس تصورات بين المللی از دولت جديد لبنان حمايت كند. آيا چنين چيزی امكان پذير است؟

ج- حكومت لبنان در اصل، در تهران قرار دارد و حزب الله عضوی از اعضای شيعه است. لبنانی ها بايد تصميم بگيرند: يا اتحاد با ايران و حزب الله و يا عليه آن.

س- آيا قطعنامه جديد سازمان ملل راه حلی برای پايان جنگ در لبنان نيست؟

ج- ما به قطعنامه جديد احتياج نداريم. قطعنامه 1559 سازمان ملل خلع سلاح حزب الله را تصويب كرده است. بيائيد در نظر بگيريم كه نيروهای بين المللی بدون خلع سلاح حزب الله وارد لبنان شوند و بعد آيا كسی باور خواهد كرد كه حزب الله خود را خلع سلاح كند؟