جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اروپا برای جنگ بزرگ
مجهز به استكامات دفاع موشكی می شود

 
 
 
 

طرح امريكا برای ايجاد يك سپرضد موشكی در كشورهای اروپائی، پس از جنگ لبنان بصورت جدی در دستور روز قرار گرفته و گفته می شود نخستين كشور اروپائی كه مجهز به اين سپر خواهد شد انگلستان است. ژنرال «هنری اوبرينگ» رئيس آژانس دفاع موشكی آمريكا گفت كه مكان استقرار موشك های رهگير امريكائی همراه با رادار سپر دفاعی اروپا خواهد شد. اين سپر قادر به خنثی كردن موشك های دوربرد است. تيم‌‏های بررسی آمريكا از جمهوری چك بازديد كرده و با لهستان نيز دراين زمينه مشورت‌ ‏شده‌‏است.

اين گام های نظامی نشان خود نشان می دهد كه جنگ بزرگ هنوز در پيش است و به همين دليل ابتدا استحكامات دفاعی برقرار می شود!

اين طرح كه پشت آن منافع مهم اقتصادی- نظامی نيز خوابيده، با برخی اظهارنظرهای تحريك آميز از سوی افرادی نظير احمدی خاتمی در ايران همزمان شده است كه عملا به نفع اين گروه از ژنرال ها و شركت های امريكائی است. احمد خاتمی كه عضو مجلس خبرگان، امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان است، پس از اعلام آتش بس در لبنان، در يك اظهار نظر عجيب اعلام داشت كه ايران می تواند با موشك های ميان برد خود تل آويو را بزند!