ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

موشكی
مانور مقابله با حمله به ايران
از امروز درجنوب آغاز شد

 
 
 
 
 

درآستانه زمانی كه بصورت تحريك آميز در سايت های خبری امريكا اعلام شده، حمله نظامی به ايران صورت خواهد گرفت،(درماه سپتامبر) ارتش جمهوری اسلامی نيز مانوری را در دستور قرار داده كه بموجب مصاحبه مطبوعاتی جانشين فرمانده كل ارتش، مانوری است دفاع در جنوب ايران. نام اين مانور «ضربت ذوالفقار» اعلام شده و با 12 لشگراز منطقه جنوب( بلوچستان- بندر چابهار) آغاز می شود. اين منطقه مشرف به دريای عمان و تنگه استراتژيك هرمز در اين درياست. يعنی همان تنگه ای كه تاكنون بارها مقامات جمهوری اسلامی اعلام كرده اند درصورت حمله به ايران آن را خواهند بست تا انتقال نفت از خليج فارس ناممكن شود. مرحله نخست اين مانورها قرار است امروز(شنبه) آغاز شود. نيروهای سه گانه زمينی، هوايی و دريايی ارتش دراين مانور شركت دارند.

جانشين فرمانده كل ارتش درمصاحبه مطبوعاتی خود كه با هدف تبليغات جهانی پيرامون اين مانور صورت گرفت، درباره نوع سلاح هائی كه در اين مانور از آنها استفاده می شود گفت: از انواع مهمات هوشمند و سنگين برای هدف گرفتن نقاط ضعف و آسيب پذيردشمن استفاده می شود. از نيروهای احتياط بسيج نيز همراه با انواع موشكها دراين مانور استفاده خواهد شد.

مقابله با حملات هوايی دشمن و تمرين  حمله متقابل با استفاده از موشك و هواپيما نيز در بخشی از مانور مذكور است.