ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از شهريور به بعد
صدها هزار اتومبيل شخصی
گوشه خيابان ها خواهند خوابيد

 
 
 
 
 

5/2 ميليارد دلارباقی مانده از بودجه واردات بنزين برای 6 ماهه اول سال هزينه شد و ديگر بودجه ای برای تامين بنزين مصرف داخلی وجود ندارد، مگر لايحه جديد دولت برای خريد بنزين مصرف داخلی در مجلس تصويب شود. اين در شرايطی است كه تحريم اقتصادی ايران به حكم شورای امنيت سازمان ملل قطعی بنظر می رسد و بنزين از جمله اولين واردات كشور است كه مشمول تحريم ها خواهد شد. درحال حاضر روازنه 30 ميليون ليتر بنزين وارد كشور می شود. پيش بينی ها اينست كه احتمالا يك تا دو ماه پس از شهريور نيز بتوان هنوز از ذخيره بنزين مصرفی در داخل كشور استفاده كرد اما راه حلی برای ادامه آن وجود ندارد، حتی اگر بودجه جديدی تصويب شود، معلوم نيست با توجه به تحريم های اقتصادی بتوان بنزين وارد كرد. دراينصورت بايد در ماه های آينده منتظر سهميه بندی بنزين و خوابيدن و در پارك ماندن صدها هزار اتومبيل بود. از آنجا كه برای ترانسپورت كالا، رفت و آمد عمومی و مصارف دولتی تسهيلات قائل خواهند شد، بصورت طبيعی اتومبيل هائی كه در پاركينگ ها خواهند ماند، اتومبيل های شخصی خواهند بود.

امارات متحده عربی، هند، هلند، فرانسه، تركيه، كويت، اسپانيا ، تركمنستان، سودان و آذربايجان، از جمله كشور آسيايی - اروپايی اند كه درماه های اخير طرف معامله ايران برای خريد و واردات بنزين بوده اند و بدشواری می توان تصور كرد كه اين كشورها پس از تصويب تحريم اقتصادی ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل توان نقض اين مصوبه، عدم از آن بصورت سياه و يا هر نوع اقدام ديگر باشند.