ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه فرمانده ارتش و فرمانده نيروی دريائی با كانال 2 سيمای جمهوری اسلامی
مردم آماده حمله غافلگيرانه باشند
هندوانه لبنانی، زير بغل ايرانی
مردم ايران هم بايد از لبنانی ها ياد بگيرند و از عزت خودشان دفاع كنند

از هم اكنون پيش بينی حمله ضربتی شده و جنگ های پارتيزانی در دستور قرار گرفته است. مانورجنگی ذوالفقار برای كل ايران و نا محدود اعلام شده و اين يعنی اينكه نمی دانند حمله از كجا صورت می گيرد و به همين دليل آماده باش كامل و نا محدود نظامی برای كل ايران درنظر گرفته شده است.

 
 
 
 

 

شبكه دو سيمای جمهوری اسلامی پنجشنبه شب گذشته مصاحبه مفصلی با فرمانده ارتش و فرمانده نيروی دريائی ارتش انجام داد.

برداشت اوليه از اين مصاحبه مشروح، آنست كه حمله به ايران قريب الوقوع است. محوری ترين مسائل مطرح شده دراين مصاحبه را كه در لابلای لفاظی های نظامی و رجزخوانی های جنگی پنهان بود، استخراج كرده و در چند جمله تفسير آن را نيز نوشته ايم كه می خوانيد:

 

1- ما پيش بينی شرايطی كه مورد حمله ضربتی قرار بگيريم را كرده ايم و خود را برای بعد از ضربه اوليه كه به ما وارد می شود آماده كرده ايم!

(اين حرف نشان ميدهد كه سيستم راداری ايران كاملا در مقابل حمله تسليم است و بهمين دليل برای بعد از حمله خودشان را آماده می كنند.)

2- هركسی به زير دستش كليه وظايف را گوشزد كرده تا در صورت قطع كامل ارتباطات هر كسی وظيفه اش را انجام دهد.

(به اين ترتيب از هم اكنون فرماندهان ارتش معترف اند كه بخش الكترونيك ايران هيچ مقاومتی در مقابل جنگ الكترونيكی آمريكا نمی تواند نشان دهد.)

3- تاكتيك های ما تاكتيك های نامتعارف خواهد بود.

(اين هم يعنی از هم اكنون حاكميت به فكر جنگ چريكی و نامنظم است و در همين ارتباط در مصاحبه پنجشنبه شب مدعی شدند كه كسانی را قبلا فرستاده اند روی  ناوهای آمريكا برای عكسبرداری و دفعه بعد اينها می توانند با مهمات بروند!)

4- زمان مانور نامحدود و دركل كشور است.

( اين حرف هم عملا يعنی آماده باش كامل به صورت نامحدود در كل كشور. وسعت رزمايش نيز كل كشور اعلام شده و فرماندهانی كه ديشب در كانال دوم تلويزيون بودند روی همين مسئله تاكيد داشتند. يعنی اينكه مطمئن نيستند حمله از كجا آغاز می شود.)

5- فرماندهان ارتش و نيروی دريائی گفتند كه تمام هواپيماهای ارتش از كشورهای ديگر خريداری شده ولی تغييراتی در آنها داده شده كه برای سازنده هم قابل پيش بينی نيست.

( يعنی اينكه تمام فروشندگان هواپيما به ايران ظاهرا تمام اطلاعات سيستم های به كار رفته در اين هواپيماها در اختيار آمريكا گذاشته اند. اگر اينقدر بر روی سيستم های هواپيماهائی كه دراختيار است تسلط وجود دارد كه بتوان در آنها تغييرات غير قابل پيش بينی بوجود آورد، چرا هواپيما نساخته اند؟) 

سيمای جمهوری اسلامی (حتی قبل و بعد از مصاحبه فرماندهان ارتش و نيروی دريائی در كانال دوم تلويزيون، حجم تبليغات سنگينی را نيز با جهت گيری خاص در مورد لبنان به راه انداخنه اند كه عمدتا رويكرد آن ايران است. در اخبار مربوط به جنگ لبنان مرتب با لبنانی ها مصاحبه می كند و آنها هم بدون استثنا می گويند: مهم نيست كه خانه هايمان نابود شد مهم اينست كه عزتمان حفظ شد. معنای اين تبليغات از روز روشن تر است. يعنی: مردم ايران مهم نيست كه خانه هايتان ويران می شود، مهم اينست كه مثل لبنانی ها عزتتان حفظ شود!