ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نگاهی به سخنان قاليباف، شهردار تهران
پايان تاريخ مصرف، جنجال
طرح منوريل احمدی نژاد

 
 
 
 
 

سردارمحمدباقر قاليباف شهردار تهران و كانديدای رياست جمهوری دوره نهم، در جريان بازديد از طرح جهادی 137 در منطقه 18 در جمع خبرنگاران پيرامون تخلف 300 ميليارد تومانی در شهرداری تهران در زمان احمدی نژاد گفت:

گزارشهای مالی سال 82 به بعد وزارت كشور نشان مي‌دهد كه اسناد هزينه‌ها كاملا در شهرداری موجود است، اگرچه نمي‌توانم عدد و رقمی در مورد آنها ارائه دهم اما بايد بگويم همه آنها دارای سند هستند.

شهردار تهران در باره پروژه معطل مانده منوريل تهران كه از فيل های دوران احمدی نژاد است كه باجنجال بسيار هوا شده بود گفت:

طبق برآوردهای فنی شهرداری كه طی دو ماه گذشته به شورای شهر نيز ارسال شده است، اين پروژه فاقد قابليت اجراست.

شهردار تهران در باره خصوصی شدن اتوبوسرانی نيز گفت:

‌در آينده نزديك شركت‌های تعاونی و سهامی خاص مجموعه اتوبوسرانی و بر اساس قانون تجارت و ضوابط حمل و نقل درون شهری، فعال مي‌شوند. اتوبوسهای واگذار شده به رانندگان نو و جديد خواهند بود كه 17 درصد آن را شركت‌ها و يا افراد و مابقی را (83 درصد) از محل اعتباراتی كه برای اين طرح در قالب تبصره 13 پيش بينی شده پرداخت مي‌كنيم . همچنين در اين طرح رانندگان از مزايايی نظير پاركينگ، سرويس فنی و بيمه برخوردار مي‌شوند. چنانچه رانندگان فعلی اتوبوسرانی وارد اين شركت‌های تعاونی و يا سهامی شوند مشمول مزايای اين طرح خواهند شد.

 

شهردار تهران در مورد اصلاح قانون شوراها گفت: در كلانشهرها بايد شهردار توسط مردم انتخاب شود تا مديريت واحد يك گام به طرف جلو حركت كند، چرا كه تا به حال شورای شهر ما به واقع شورای شهرداری است و شهردار نيز مدير شهرداری است نه شهردار! با انتخاب شهردار توسط مردم، شورای شهر در همه اموری كه در حال حاضر فعاليت ندارد، از جمله آموزش و پرورش، آب و برق، فاضلاب و حتی فرهنگ شريك مردم مي‌شود.

پيشنهاد كرديم كه تا قبل از پايان سال در كلان شهرها و شهرهايی كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارند اين روند جاری شود و بعد به سراغ شهرهای كوچكتر برويم.

البته اعضای شورای شهر معتقدند كه بسترهای اين انتخاب فعلا فراهم نيست؛ اما ما معتقديم كه در حال حاضر كه زمان اصلاح قانون است بايد با همكاری مجلس اين بسترها را فراهم كرد.