ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ترميم كابينه
"امربر"ی می رود
"امربر" ديگری می آيد
هادی قابل

 
 
 
 
 

 پس از يكسال، عملكرد دولت و كارنامه‌ی مردان دولت براساس وعده‌هايی كه به مردم دادند، همچنين وعده‌هايی كه وزراء به نمايندگان مجلس دادند و بر آن اساس رای اعتماد گرفتند بايد ارزيابی شود. البته بايد منتظر بود تا اين كارنامه منتشر شود، سپس آن را مورد نقد و بررسی قرار داد، چون برخی از موارد عملكرد يا ناكامي‌ها و دلايل آن ناگفته مانده كه بايد حتما بازگو شود تا بتوان بررسی كرد كه اين دلايل منطقی هستند يا نه.

دبيركل سابق جبهه‌ی مشاركت اخيرا ارزيابی كارشناسی شده‌ای را از عملكرد دولت نهم در يكساله‌ی گذشته و آن‌چه كه در عرصه‌ سياست خارجی، داخلی، اقتصاد، فرهنگ و مقوله‌های اجتماعی تحويل گرفت و آن‌چه را كه پس از يكسال در تمام اين عرصه‌ها تحويل داد، را در كنگره مشاركت ارائه داد.
آنچه مسلم است، دولت در عملكرد يكساله‌ی خود، به شعارهايش عمل نكرده است.

دولت نهم، بر اين باور بود كه با دادن يارانه به مردم از خزانه استفاده كند و با واردات زياد كالا از خارج گرانی و تورم را مهار كند و جنس ارزان در اختيار مردم بگذارد. از جمله مي‌توان به بحث "ميوه در عيد نوروز" اشاره كرد. اما اين برنامه نتواند دوام يابد و خود بخود در بخش ديگر تأثير خود را در تورم داشته است و اصولا كارشناسان اين سياست را سياست درستی نمي‌دانند. البته يارانه‌ها بايد در جامعه‌ی ما وجود داشته باشد، اما بايد هدفمند باشد نه اين‌كه به اين شكل خزانه‌ی كشور را خالی كنيم.

امروز طرفداران دولت نهم هم مي‌گويند چوب حراج به صندوق ذخيره‌ی ارزی زده شده و هر روز دست دولت درون صندوق است كه مشكلات خود را از اين طريق حل كند كه طبيعتا روزی بحران اين موضوع دامن دولت و جامعه را خواهد گرفت و فشار را بر گرده‌ی مردم بيشتر خواهد كرد.

به بحث تغيير در كابينه نيز نبايد دل بست. اشخاص جديدی كه روی كار خواهند آمد، قطعا بهتر از كسانی كه امروز هستند نخواهند بود. چنانچه شاهديم، دولت جديد حتی به كارشناسان حامی خود نيز توجه نمي‌كند، يعنی در طيف محافظه‌كار و اصولگرا كارشناسانی هستند كه نقطه‌نظراتی دارند اما دولت هيچ توجهی به نقطه نظرات آنان هم ندارد. طبيعتا رييس جمهور براساس همان سياست‌هايی كه از آغاز تصميم گرفتند عمل خواهد كرد و در تعيين افراد بعدی (درصورت تغيير احتمالی كابينه) تخصص و تجربه در حوزه‌ی مورد نظر برايش مهم نيست و تنها مهم اين است كه تحت امر باشند و فرمان را اجرا كنند، لذا كابينه‌ای كه چيدمانش اين‌گونه باشد، طبيعی است كه پيشرفتی را در برنامه‌های كشور شاهد نباشيم.