ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی محسنی اژه ای، وزير اطلاعات و امنيت
مواظب اهداف شيطانی
اصلاح طلبان درايران باشيد!

آنها ايجاد ياس و نااميدی در بين ملت كرده و از بلند‌گو‌های خود و حتی مراكز فرهنگی نظام شبهه‌ عليه دين و نظام ايجاد مي‌كردند. سعی كردند تاريخ انقلاب- بخصوص دهه اول را- تحريف كنند. افراد جامعه، اعم از مسوول و غيرمسوول را به سمت دنيا طلبی و رفاه سوق دادند و فساد اجتماعی، اخلاقی و سياسی را در جامعه رشد و مواد مخدر و اعتياد را در بين جوانان گسترش دادند! حالا اگر نسبت به گذشته خود احساس ندامت داشته باشند و بخواهند از خطا‌ها برگردند، ما خدا را از اين بابت شكر و برای آنها طلب توفيق مي‌كنيم!

 
 
 
 

 

محسنی اژه ای وزير اطلاعات كابينه احمدی نژاد در گردهمايی ائمه‌ جماعات جنوب تهران، نگرانی از رويش دوباره اصلاح طلبان در ايران را بصورت هشدار مطرح كرد. سخنان او دراين زمينه به گونه ای بود كه می توان منتظر پيامدهای عملی اين نگرانی نيز بود. يعنی يورش و دستگيری و پرونده سازی. همان كاری كه از هم اكنون با ماجرای انقلاب مخملی جهانبگلو، با دستگيری مهندس موسوی و بازداشت چند باره احمدی باطبی سرگرم آن هستند. اژه ای در سخنرانی خود گفت:

اهواز را مهار مي‌كنيم دشمن به شرق می رود، شرق را مهار مي‌كنيم به طرف غرب می رود و وقتی غرب را مهار مي‌كنيم به جايی ديگر مي‌رود. بايد هوشيار باشيم و دشمنان را بشناسيم.

در حال حاضر جريانی كه در طول سال‌های اخير در كشور خيلی جولان داشته و امروز يك مقداری بركنار و دستش از بسياری از مناصب كوتاه شده، در بررسی دلايل شكست خود به دوری از مسجد اشاره مي‌كند. آنها در درون خودشان علت شكستشان را بررسی كرده و به اين نتيجه رسيده و اعلام كرده‌اند كه يكی از علل ناكامی و شكستشان دوری از مسجد، برنامه‌های مسجد و مردمی بوده كه به مسجد مي‌رفته‌اند، آنها مي‌گويند كه ما از اين مقوله‌ها دور شديم و به سراغ ديگران رفتيم، به سراغ آموزه‌هايی كه مربوط به مسجد و روحانيت نيست و روحانيت و مسجد را كنار گذاشتيم و سراغ آموزه‌هايی رفتيم كه در دين نبود.

اگر آنها بر اساس يك تفكر درست به اين نتيجه رسيده باشند و نسبت به گذشته خود احساس ندامت داشته باشند و بخواهند از خطا‌ها برگردند، ما خدا را از اين بابت شكر و برای آنها طلب توفيق مي‌كنيم، ولی اگر نگاه آنها شيطنت‌آميز باشد، به اين معنا كه بخواهند در مساجد و بسيج حضور پيدا و با تغيير چهره از اين سنگر و محراب در جهت اهداف شيطانی خود استفاده كنند، بايد به شدت مراقب بود و اجازه چنين كاری را نداد.

آن‌ها طی اين چند سال تصور مي‌كردند كه ارزش‌ها در ايران كمرنگ شده و نسل سوم توجهی به ارزش‌ها ندارد، آن‌ها فكر مي‌كردند كه در ايجاد ياس و نااميدی در بين ملت ايران موفق شده‌اند، از طريق بلند‌گو‌های خود و حتی تريبون‌های رسمی مراكز فرهنگی نظام و حتی فرهنگسرا‌ها شبهه‌هايی را در ارتباط با دين و نظام ايجاد مي‌كردند و با استفاده از امكانات اين مراكز كار خود پمپاژ كرده و در جامعه گسترش مي‌دادند. آن‌ها سعی كردند كه تاريخ انقلاب بخصوص دهه اول آن را تحريف كرده و زير سوال ببرند. افراد جامعه اعم از مسوول و غيرمسوول را به سمت دنيا طلبی و رفاه سوق داده و فساد اجتماعی، اخلاقی و سياسی را در جامعه رشد و مقوله مواد مخدر و اعتياد را در بين جوانان گسترش دهند.