ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

برای شركت درمراسم تدفيق پدر
مرخصی دو ساعته و تحت الحفظ
موسوی خوئينی ها از زندان اوين

موشك برای حزب الله لبنان مجاز است
نفس كشيدن برای منتقدان حكومت درايران ممنوع

 
 
 
 
 

جدال بر سر آزادی و يا در زندان ماندن مهندس موسوی خوئينی به كشاكشی ميان وزارت اطلاعات و امنيت و قوه قضائيه انجاميده است. اين درحالی است كه در خود قوه قضائيه نيز دو گروه موافق و مخالف آزادی وی در برابر هم قرار دارند. گروه دادستانی و گروه مديريت قوه قضائيه. محسنی اژه ای كه اقتدار دوران علی فلاحيان را می خواهد به وزارت اطلاعات و امنيت باز گرداند و در اين زمينه خود را به آب و آتش می زند. كينه و نفرت سازمان امنيت موازی كه مهندس موسوی در دوران نمايندگی مجلس ششم انگشت خود را در اين سوراخ مار كرد و بازداشتگاه های مخفی آنها را فاش ساخت در اين ميان نقش بازی می كند، ضمن آنكه آن سازمان امنيت موازی اكنون به سازمان اصلی تبديل شده و اژه ای در راس آن قرار دارد. در چنين فضائی، پدر مهندس موسوی كه يك روحانی بود درگذشت و پس از پادرميانی های برخی روحانيون حكومتی، مهندس موسوی را برای حضور در مراسم تدفين پدر بمدت دو ساعت از زندان بيرون آوردند. البته پس از مراسم تدفين!

مهندس موسوی تحت محاصره ماموران امنيتی به خانه آورده شد و سپس به اوين بازگردانده شد. گروهی از دانشجويان دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار تحكيم وحدت كه در خانه مهندی موسوی دبيركل زندانی سازمان ادوار تحكيم حضور داشتند بسيار كوشيدند با وی صحبت كنند اما ماموران امنيتی با خشونت مانع اين ارتباط شدند. يگانه جملاتی كه دراين ميان رد و بدل شد، تسليت توام با اشك دانشجويان به موسوی و تشكر و سپاس مهندس موسوی بود.