ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيرامون برخی
اخبار و ديدگاه های
 ويژه پيك نت
دو پاسخ
به يك نامه

 
 
 
 
 

خواننده ای نوشته است: يك سايت اينترنتی ضمن چاپ عكس‌ و مطالبی مدعی شده كه عكس منتشره در پيك نت شماره 22 مرداد ماه درباره تظاهرات ضدجنگ عليه محمود احمدی نژاد در اندونزی"مونتاژ شده" و ساختگی است. اين سايت همچنين ادعا كرده خبر پيك نت درباره ارسال موشك از ايران به لبنان جعلی و دروغ است. نويسنده نامه ضمن آنكه می پرسد چرا منابع خبری خود را نمی نويسيد؟ از ما می خواهد نظرات احزاب مترقی كشورهائی نظير يونان و يا فلان كشور را درباره جنگ لبنان منتشر كنيم.

 پاسخ: درصحت خبر هواپيماهای حامل موشك ايران در تركيه كه نخستين بار بطور اختصاصی در پيك نت منتشر شد و چند روز بعد مقام های وزارت خارجه تركيه آن را تاييد كردند، فكر نمی كنيم نيازی به توضيح باشد. انتظار افشای منابع كسب خبر هم تصور نمی كنيم انتظار درست و عاقلانه ای باشد. نه ما چنين می كنيم و نه اصول كار خبری چنين است.

اما درباره عكس های مربوط به تظاهرات ضد جنگ در اندونزی و در جريان سفر احمدی نژاد به اين كشور.

ما نمی دانيم آن سايت مورد اشاره نويسنده نامه به پيك نت، كه متاسفانه نام آن را هم ننوشته اند تا خود مستقيم مراجعه كنيم به آن، چيست و چه می كند و يا چه نقشی برای خود قائل است، اما آنچه برای رفع ترديد نويسنده اين نامه شايد نياز باشد بنويسم، اينست كه اگر گردانندگان آن سايت كمی به خود زحمت می دادند و اندكی دربرابر خود و خوانندگانشان احساس مسئوليت داشتند، با جستجوی چند دقيقه ای بر روی اينترنت يا منبع عكس های ياهو می توانستند اصل آن عكس را مشاهده كنند.

پيك نت ترجمه و كپی كردن و چسباندن نظرات اين يا آن حزب در ديگر كشورها را وظيفه خود نمی داند. ما قبل از اينكه ببينيم فلان حزب در قبرس يا يونان درباره لبنان چه گفته تا از آنان پيروی كنيم، ترجيح می دهيم خود بيانديشيم و براساس اطلاعات و ارزيابی های خود با خوانندگان خويش سخن بگوئيم. در اين زمينه نه به كسی توصيه پيروی می كنيم و نه از كسی طلب راهنمائی می كنيم. هر سايت و يا فردی خود می داند و مخاطبانش كه با هم چه نوع ارتباطی برقرار كنند.

ما می كوشيم در ايران زندگی كنيم نه يونان. اينكه فلان حزب يونان درباره لبنان چه می گويد به ما در ايران ربطی ندارد. رئيس جمهور يونان احمدی نژاد نيست، سپاه پاسداران يونان هم در لبنان حضور ندارد و مورد اتهام نيست، يونان هم در خطر حمله اتمی آمريكا نيست و قرار نيست به سرنوشت لبنان دچار شود، رهبران اسراييل و آمريكا هم نگفته اند در لبنان با يونان در جنگ هستند. 

نظرات آن احزاب و حتی دولتمردان بجای خود محفوظ و محترم و بموقع خود و براساس ضرورت قابل انعكاس، اما قبل از آن بايد خود بگوئيم چگونه می انديشيم و منافع ملی كشور خويش را در پيروی از چه سياستی می دانيم. از اينجا به بعد است كه زمان و رويدادها مشخص می سازد چه كسی و يا چه حزب و جريانی حوادث و رويدادها درست ديد و درست گفت و يا برعكس. برای نمونه، ما اعتقاد  نداريم كه امثال چاوز و يا كاسترو نمی دانند درايران چه حكومتی بر سر كار است و ايران به كجا می رود. می دانند اما براساس منافع ملی خويش مناسبات اقتصادی و سياسی با ايران برقرار كرده و می كنند. اين مناسبات در دوران اصلاحات و دولت خاتمی نيز بود و اكنون نيز هست.

انتشار عكس احمدی نژاد در كنار فيدل كاسترو و هوگو چاوز رهبران كوبا و ونزوئلا كه گفته می‌شود مربوط به 11 اوت است و عكس تظاهرات ضد جنگ كه مربوط به 9 اوت است كل ماجرائی كه به آن اشاره كرديم نيست. اتفاقا اگر مونتاژی در كار باشد در محتوا و مضمون همين عكس 11 اوت است كه فريبی بيش نيست. فريبی كه می خواهد دو رهبر كشورهايی كه در كنار گوش آمريكا مردم خود را از تجاوز امپرياليسم تا بحال حفظ كرده اند، همطراز احمدی نژاد جلوه دهد. همان كار تبليغاتی كه سيمای جمهوری اسلامی درجريان سفر چاوز به ايران بی وقفه سرگرم آن بود و اتفاقا با همين كار از محبوبيت چاوز در ميان جوانان و دانشجويان ايران كاست. حساب جوانان و دانشجويان بسيجی و حزب الهی كه مشخص است. آنها نيز مانند خود احمدی نژاد و ديگر دولتمردان حاكميت يكدست نه طرفدار چاوز بلكه نيازمند سوء استفاده از محبوبيت او هستند. والا با چاوزهای داخلی آن نمی كردند كه در قتل عام سال 1367 كردند، در قتل های زنجيره ای كردند و اكنون نيز در تدارك تكرار آن هستند. می ماند دانشجويان و جوانان دگرانديش مذهبی و غير مذهبی. آن كاهش محبوبيت كه اشاره كرديم دراينجاست!

به همين دليل، مقايسه و يكسان معرفی كردن كسانی كه پای آمريكا را روزبروز بيشتر به منطقه باز كرده و می كنند با كسانی كه زير گوش امريكا اجازه مانورهای جنگی به ارتش امريكا در امريكای لاتين نمی دهند سنجيده نيست. آنها كه با شعارهای خود ديروز راه نابودی لبنان را باز كردند و فردا بدون كمترين ترديد جاده را برای ويرانی ايران هموار می كنند، همان ها هستند كه ويرانی لبنان را پيروزی می خوانند و برای آن نماز شكر بجای می آورند.

اين آن تصوير مونتاژ شده ايست كه بايد افشا شود نه آنكه واقعيت چهره جنگ طلب امثال محمود احمدی نژاد انكار.

 

بالا: سه عكس از تظاهرات 9 اوت در اندونزی كه ادعا شده  پيك نت
مونتاژ كرده. با كليك بر روي عكس مي توانيد ان را از منبع اصلی ببينيد

پايين: عكسی از تظاهراتی كه گفته می‌شود در  11 اوت انجام شده