ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عباس امير انتظام:
همه بايد خودمحوری ها را كنار بگذارند
پيش به سوی
كنگره فراگير حاكميت ملی و دمكراسی
 
 
 
 

 

در سال 1379 در شرايطی كه اينجانب در زندان اوين دوران محكوميت غيرقانونی خود را سپری ميكردم، جبهه ملی ايران در يك اقدام نمادين مرا به عضويت در شورای اجرائی و شورای رهبری خود برگزيد. احترام و دلباختگی من به دكتر مصدق از يكطرف و اعتقاد به ضرورت و اهميت كار دسته جمعی از طرف ديگر مرا بر آن داشت تا در كنار جبهه ملی به تجربه اندوزی كار گروهی بپردازم. با گذشت زمان و شتاب تحولات و دگرگونی آرايش نيروهای سياسی در كشور و بخصوص تحرك اميدوار كننده نسل جديد، بتدريج اين تفكر در من ريشه گرفت كه عشق وافر من به خانواده بزرگ آزاديخواهان ايران با حضور و عضويتم در يك گروه خاص سازگاری نداشته و محدوديت های زيادی برای همكاری من با گروههای وفادار به استقلال، سربلندی، حاكميت ملی و دمكراسی ايران ايجاد ميكند. حساسيت شرايط كشور به برطرف كردن ترديدهايم  شتاب بخشيد و مرا نهايتاٌ به اين تصميم رهنمون نمود كه عشق من به شكل گيری كنگره فراگير حاكميت ملی و دمكراسی بزرگتر از آن است كه در حصارهای تشكيلاتی فقط يك جريان يا تفكر سياسی از جمله جبهه ملی بگنجد. از اينرو و در تداوم راه نهضت ملی ايران، آمادگی خود را به عنوان يك ايرانی جهت همكاری با همه گروهها و جريانهای فكری علاقمند به حاكميت ملی و دمكراسی اعلام نموده و گذار به حاكميت ملی و دمكراسی را فقط در گرو همكاری و همدلی همه فعالين سياسی برای برپايی كنگره فراگير حاكميت ملی و دمكراسی خواهی ميدانم و از همه آزاديخواهان، كه ساختار حقيقی و حقوقی نظام موجود را مانعی برای استقرار دمكراسی و حاكميت ملی ميدانند و چاره كار را در تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی متكی به اراده ملت ايران از طريق مبارزات مدنی و مسالمت آميز می جويند، دعوت ميكنم كه بخاطر نجات كشور هر چه سريعتر خود را از حصارها و زنجيرهای خودخواهی سنتی و تنگ نظريهای سياسی رها كرده و به برپايی اين كنگره فراگير همت گمارند، در غير اينصورت تاريخ در مقابل هرگونه تأخير و درنگی بيرحمانه داوری نموده و نسل های آتی از ما بعنوان انسانهای غيرمسئول ياد خواهد كرد.

عباس امير انتظام
تهران -  24 مرداد 1385