جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

صدراعظم آلمان در مصاحبه با Die Welt
نامه احمدی نژاد بی ارزش بود و بايگانی شد

 
 
 
 

 

صدر اعظم آلمان، بدنبال كشف يك عمل تروريستی ناكام در آلمان و همچنين جنگ لبنان وتروريسم بين المللی مصاحبه ای با شماره ويژه روزهای يكشنبه نشريه Di Welt انجام داد. او در اين مصاحبه در برای اين پرسش كه "متخصصين امنيتی جنگ اخير را نخستين جنگ غير مستقيم ايران و اسرائيل ارزيابی می كنند. اين مناقشه در مجموع برای نيروهای صلح سازمان ملل بطور مشخص برای ارتش آلمان چه پيامدی در بر دارد" گفت:

- اين ساده كردن مسئله است. جای ترديد نيست كه ايران و سوريه خواهان نابودی اسرائيل هستند و ما هم شاهد تلاش های ايران برای نفوذ بيشتر خود در منطقه هستيم. صدور سلاح از ايران برای حزب الله لبنان كيفيت جديدی را برای تهديد و نابودی اسرائيل همراه آورده است.

- جامعه بين الملل چه روشی را در برابر ايران بايد در پيش بگيرد؟

- اين يك پرسش مركزی است و با صلح خاورميانه ارتباط دارد. به همين دليل مسئله با حل مناقشه كنونی اتمی در ارتباط تنگاتنگ قرار می گريد. در 22 اگوست ايران جواب خود را به پيشنهادات غرب خواهد داد. ما همه اميدواريم كه جواب مثبی برای پيشنهاد غرب باشد و اين بی اندازه به سود مردم ايران است. نشانه ها تاكنون به غايت متناقض است. جامعه بين الملل خواهان يك جواب روشن است.

- مناقشه آلمان با ايران چه شكلی به خود خواهد گرفت، اگر جواب تهران منفی باشد؟

- ارزيابی من زمانی اعلام خواهد شد كه جواب دريافت شده باشد. قصد ما اينست كه مناقشه با ايران را از راه های ديپلماتيك حل كنيم. سازمان ملل برای حل مسئله امكانات زيادی دراختيار دارد.

- چرا نامه احمدی نژاد را منتشر نكرديد؟

- آن نامه فاقد هرگونه اهميتی برای حل مسئله اتمی ايران بود. نفی هولوكاست و اعلام نابودی اسرائيل مسئله ای نيست كه بتوان آن را با مردم در ميان گذاشت.

- با آن چه كرديد؟

- آن را در بخش وزارت خارجه در دفتر صدراعظم بايگانی كرديم.