جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه و اتهام صريح وزارت خارجه امريكا:
پشت پرده انرژی اتم ايران
توليد سلاح اتمی پنهان است
 
 
 
 

 

وزارت امور خارجه امريكا دريك اطلاعيه كم سابقه، مستقيما ايران را متهم به تدارك توليد سلاح اتمی كرد. دراين اطلاعيه با امضای روابط عمومی وزارت خارجه امريكا منتشر شده آمده است:

پشت فعاليت های هسته ای ايران دستيابی به سلاح هسته ای پنهان است. اين كشور از تعهدات خود به پيمان ان.پی.تی سرپيچی كرده، شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی را دور زده است. سلاح هسته ای در دست رژيم تهران تهديد بزرگی نسبت برای مردم سراسر جهان است، چرا كه رهبران آن حامی تروريسم هستند، مردم اين كشور را از آزادی و حقوق بشر محروم ساخته اند و موجوديت اسرائيل را تهديد می كنند.
 در صورتی كه ايران پيشنهاد 1+5 را بپذيرد و داوطلبانه فعاليت های هسته ای خود را معلق نكند، توافقی بدست نخواهد آمد. نتيجه رد پيشنهاد 1+5 نيز اقدام شورای امنيت، انزوای بيشتر و تشديد تدريجی تحريم های سياسی و اقتصادی خواهد بود.

دربخش ديگری از اين اطلاعيه، ادعا شده است:

اين درحالی است كه ايالات متحده مخالف استفاده مردم ايران از مزايای برنامه ای واقعا صلح آميز برای به كار گيری رآكتورهای هسته ای در جهت توليد برق مخالف نيست. ما از حق مردم ايران برای استفاده از انرژی هسته ای صلح آميز تحت پادمان های بين المللی حمايت می كنيم.