ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حشيش و الكل
 تا درون مدارس راهنمائی رسوخ كرده

 
 
 
 
 

مسوولان‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر پس از گذشت‌ 9 سال‌ از آخرين‌ آمارگيری جمعيتی كشور،‌ همچنان‌ تعداد معتادان‌ ايران را 2 ميليون‌ نفر ذكر می‌كنند. اين درحالی است كه به گفته مقامات رسمی، از جمله مدير كل‌ دفتر پيشگيری و درمان‌ اعتياد سازمان‌ بهزيستی هر سال‌ 90 هزار نفر به جمعيت معتادان كشور اضافه شده است. در هر سال‌ به‌ اين‌ جمعيت‌ افزوده‌ می‌شود.
همين مقام می گويد كه در حال‌ حاضر نگرانی ها از مصرف‌ حشيش‌ و الكل‌ در دوره‌ اواخر راهنمايی و اوايل‌ دبيرستان‌ است‌. البته در برخی از استان‌های سالم‌تر سن‌ ابتلا به‌ اين‌ مواد بالاتر است‌.

ابوالحسن‌ فقيه‌ رئيس‌ سازمان‌ بهزيستی كل‌ كشور‌ در هشتمين‌ جلسه‌ كميته‌ درمان‌ مخدر می گويد، كه 9\3 درصد از كسانی كه‌ برای ترك‌ اعتياد به‌ بهزيستی مراجعه‌ می‌كنند زن‌ هستند.‌ زنان‌ بيشتر از طريق‌ همسران‌ خود به‌ اعتياد روی می‌آورند. در ميان‌ زنان‌ 2\36 درصد در گروه‌ سنی 15 تا24 سال‌ قرار دارند و 7\66 درصد آنان مجرداند. آنان حداقل‌ يك‌بار تحت‌ خشونت‌ فيزيكی يا جنسی بوده اند. درحال حاضر 2 تا 4 درصد جمعيت‌ معتاد كشور را زنان‌ تشكيل‌ می‌دهند.