جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرمانده ارتش امريكا درعراق:
فرمانده عمليات يكنفر درتهران است!
سپاه قدس در عمليات انفجاری
شهرهای مختلف عراق دست دارد
 
 
 
 

ژنرال ارتش امريكا، جورج كيسی، فرمانده نيروهای امريكائی مستقر در عراق در يك جلسه مطبوعاتی در وزارت دفاع امريكا، طی اتهامی صريح گفت كه سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ايران در حوادث عراق نقش دارد و يك نفر در ايران رهبری اين كار را برعهده دارد. او نام اين فرد را نبرد. كسی كه برای گزارش عمليات نظامی امريكا درعراق، موقتا به امريكا سفر كرده افزود: نيروهای مخصوص مخفی ايرانی وابسته به سپاه قدس با رساندن سلاح، فناوری بمب های كنار جاده، و تعليم گروه های افراطی شيعه، به پيچيدگی موقعيت امنيتی و بی ثبات عراق می افزايد.

كيسی كه در حضور دونالد رامسفلد وزيردفاع امريكا سخن می گفت افزود: بعضی از گروه های عملياتی- تخريبی در عراق، در ايران تعليم ديده اند و برخی در لبنان.

ژنرال كيسی گفت عراق اكنون در موقعيت مناسبی برای پيشرفت به جلو است . دولت جديد به اتحاد، امنيت، موفقيت و روندی برای مصالحه ملی متعهد است.