جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كشورهای نفت خيز خليج فارس، خود را
آماده بسته شدن تنگه هرمز می كنند
نشانه های تدارك حمله
به ايران، در خليج فارس
نوروز حمزی

 
 
 
 
 

خبرگزاری امارات عربی متحده در هفته گذشته خبرداد، كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس برنامه انتقال انرژی از راه دريای سرخ را در دست برسی دارند. اعضای شورای همكاری خليج فارس درصدد جايگزينی تنگه "باب المندب" در دريای سرخ به جای تنگه هرمز در خليج فارس هستند، تا در صورتی كه تنگه هرمز به هر دليلي( از جمله تهديدهای رهبران جمهوری اسلامی برای بستن اين تنگه درصورت حمله امريكا به ايران- پيك نت) به يك گذرگاه خطرناك و نا امن تبديل شود، توليد و صادرات نفت متوقف نگردد.

تنگه باب المندب، دريای سرخ را به "خليج عدن" و اقيانوس هند متصل می كند و دو قاره آسيا و افريقا را از هم  جدا می كند.

مسافت و عرض اين تنگه، از" منهالی” در كرانه آسيايی تا "راس سيان" در ساحل افريقايی 30 كيلومتر است

"دقه المايون" با 25 كيلومتر عرض و 310 متر عمق كانال غربی و ساحل افريقايی تنگه باب المندب است. جايی كه نفت كش ها شنا كنان از آن می گذرند.

نفتكش ها با گذر از اقيانوس هند وارد باب المندب شده، با گذشتن ازدريای سرخ به "كانال سوئز" وپس ازآن به دريای مديترانه می رسند تا رهسپار غرب شوند.

تنگه باب المندب هم مانند تنگه هرمز از مهمترين گذرگاه های انرژی و  مسير نفتكش ها به سوی غرب است. كشور های نفت خيز منطقه اكنون با بالا گرفتن بحران بر سر پرونده هسته ای ايران و خطرهای احتمالی در تنگه هرمز در صدد فعال تر كردن تنگه باب المندب اند.

تاسيس انبارهای مدرن نفت در برخی كشورهای حوزه خليج فارس، خط لوله نفتی عربستان سعودی كه از مناطق مركزی اين كشور آغاز و تا سواحل دريای سرخ امتداد دارد، تلاش های شركت نفتی "آرامكو" عربستان سعودی و ديگر شركت های نفتی كشورهای منطقه برای مسير جديد حركت انرژی حاكی از نگرانی مزمن صادركنندگان نفت و نداشتن اعتماد به تنگه هرمز است

واقع شدن باب المندب در سرزمين يمن و تلاش های اين كشور برای عضويت در شورای همكاری، بی ترديد بر اهميت يمن در آينده خواهد افزود . بستن يا نا امن شدن تنگه هرمز علاوه بر ورود يمن  به شورای همكای، آن كشور را در مسير توسعه قرار خواهد داد. 

گمان می رود تحليل دولتمردان و استراتژيست های منطقه ای و جهانی از قيمت نفت در صورت حمله نظامی به ايران بر اين پايه استوار است، كه گران خريدن نفت به مراتب به صرفه تر از نخريدن آن است

همانگونه كه اشاره شد اما بستن تنگه هرمز افزون بر غرب و شرق  و كشور های حوزه خليج  فارس بر ايران نيز تاثيرگذار است. شايد بسته شدن تنگه هرمز به مثابه " خودكشی خليج فارس" باشد.( برگرفته و كاملا خلاصه شده، از سايت "آفتاب")