ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تبديل شبه جزيره عراقی فاو
به پايگاه امريكا عليه ايران
 
 
 
 

 

اخبار جسته گريخته ای كه در هفته های اخير در باره استقرار نيروهای ويژه امريكائی در بند "فاو" در عراق و ايجاد پايگاه های ويژه در محافل سياسی ايران دهان به دهان می شد، سرانجام در سايت خبری "بازتاب" كه محافلی از سپاه پاسداران و يا نزديكان به سپاه اخبار آن را تامين می كنند تائيد شد. بموجب اين اخبار امريكا در نوار ساحلی "فاو" روبروی "اروندكنار" ايران و همچنين در برخی مناطق سوق الجيشی شبه جزيره فاو مستقر شده و با اشغال كامل اين جزيره آن را تبديل به يك پايگاه كاملا نظامی كرده اند. در هفته های اخير برخی تجهيزات الكترونيكی نيز در جزير مستقر كرده اند.

جزيره "فاو" نه تنها در طول جنگ 8 ساله محل شديد ترين نبردهای نظامی ميان نيروهای نظامی جمهوری اسلامی و ارتش صدام حسين بود، بلكه در دو برخورد نظامی و شبه جنگی ميان ارتش عراق و ارتش شاهنشاهی در اواخر دهه 40 نيز يكی از مناطق مورد مناقشه دو رژيم بود. جزيره "فاو" فاصله ای كوتاه و زمينی با بصره دارد و در دهانه خليج فارس است. تسلط به اين جزيره می تواند تسلط به انتقال نفت خليج و يا تحركات نظامی در اين منطقه را در پی داشته باشد. آخرين شكست نظامی جمهوری اسلامی در برابر ارتش عراق در سال قبول آتش بس ميان دو كشور بازپس گيری "فاو" پس از تقريبا 4 سال از دست سپاه پاسداران ايران بود. عقب نشينی از "فاو" و تصرف دوباره آن توسط ارتش صدام حسين از جمله انگيزه های تسريع در قبول آتش بس ميان دو كشور بود.