ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هشدار سنديكای لوله و پروفيل فولادی
به كميسيون كارگری شورای امنيت كشور
 
 
 
 

 

سنديكای توليد كنندگان لوله وپروفيل فولادی ايران در نامه ای رسمی به كميسيون كارگری شورای امنيت كشور تعطيل 6 كارخانه طی چند ماهه اخير را اعلام داشت و نسبت به تعطيل احتمالی 20 كارخانه ديگر هشدار داد. اين سنديكا درباره 20 كارخانه ای كه در آستانه تعطيل قرار دارند، آنها را بحران زده توصيف كرد.


 لوله و پروفيل فولادی با بيش از 73 واحد توليدی و دهها كارخانه غير عضو با بيش از 30 هزار كارگر در مرحله‌‏
قرار گرفته كه به زودی تعطيلی اين كارخانه ها و بيكاری هزاران كارگر شاغل درآنها اعلام خواهد شد.

صنعت خواهيم بود .

اين سنديكا در نامه خود، از جمله نوشت:

 واردات به گونه‌‏ای است كه امكان ورود دلالان و واسطه‌‏ها با هويت نامشخص (صوری) به آن وجود دارد و اين افراد مهمترين منابع ورود مواد اوليه به بخش زير پله‌‏ای هستند كه اين امر علاوه بر تضييع حقوق دولت در اخذ عوارض؛ موجب آسيب ديدن واحدهای فعال در اين بخش شده است .