ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رشد سلولی دولت در دولت
شواری راهبردی سياست خارجی  
در كنار ستاد راهبردی نظامی !

 
 
 
 
 

رهبر جمهوری اسلامی يك شورای راهبری برای سياست خارجی، دركنار ستاد راهبردی نظامی تشكيل داد و وزير خارجه دولت خاتمی را بسمت رئيس آن منصوب كرد. بموجب حكمی كه وی برای خرازی صادر كرد، شورای راهبردی جديد قرار است به تصميم گيری های استراتژيك در سياست خارجی ياری برساند و نظرات نخبگان را جمع آوری و ارائه دهد. اعضای اين شورا را نيز رهبر به شرح زير تعين كرده است:
علی‌اكبر ولايتی وزير خارجه اسبق، سردارعلی شمخانی وزير دفاع دولت خاتمی و رئيس ستاد راهبری نظامی، محمد شريعتمداری وزير بازرگانی دولت خاتمی و محمدحسين طارمی. وی آنها را بمدت 5 سال عضو اين شورا اعلام داشت و كمال خرازی را به رياست آن منصوب كرد.
ستاد راهبردی نظامی درجريان انتصابات و جابجائی های نسبتا وسيع در سطح فرماندهان و حتی دوائر ايدئولوژيك نيروهای نظامی درآغاز سال 85 تشكيل شد و علی شمخانی به رياست آن منصوب گرديد. حضور شمخانی در شورای راهبردی سياست خارجی، نشانه پيوند و پل ارتباطی دو ستاد و شورای راهبردی است.
دركنار رشد سلولی دستگاه های موازی، اكنون شورای جديد نيز دركنار شورای عالی امنيت ملی و وزارت خارجه و بيت رهبری قرار گرفت كه هر سه متولی سياست خارجی جمهوری اسلامی اند و البته احمدی نژاد نيز هر چند وقت يكبار با يك سخنرانی و يا اظهار نظر آب نكشيده خيلی از بافته های سياست خارجی را بهم می ريزد.
اين تدابير و تشكيلات جديد، درحالی است كه دولتمردان خاتمی نيز ديدارهای منظم ماهانه دارند و عملا بعنوان دولت پس از بحران مطرح اند و هاشمی رفسنجانی نيز با همين مضمون ديدارهای منظمی با دولتمردان دوران خود و حتی نمايندگان مجلس دارد.