ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سود 600 ميليارد دلاری مواد مخدردرافغانستان
اعتراف به شيوع اعتياد
در پادگانها نظامی ايران
 
 
 
 

 

 70 تا 75 درصد زندانيان كشور را معتادان و افرادی كه به نوعی با شبكه قاچاق و فروش و توزيع مواد مخدر در ارتباط هستند تشكيل می دهند.

معتادان تزريقی و مشكوك به ايدز بتدريج جدا شده و به اروگاه ها اعزام خواهند شد. برای اين دسته از معتادان شناسنامه تهيه خواهد شد كه تمام مشخصات از زمان اعتياد تا انتقال به اردوگاه در آن درج خواهد شد. قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام اين طرح را در اين هفته تصويب كند. درحال حاضر 61 در صد مبتلايان ايرانی ايدز در ميان معتادان شناسائی شده اند.  

درحاليكه راه كارهائی برای معتادان مواد مخدر شناخته شده و جدا سازی تزريقی ها و ايدزی ها درحال بررسی است، مشكل بزرگتری گريبان نسل جوان را گرفته و آن وفور قرص های روان گردان در جامعه است و همه كارشناسان مواد مخدر اعتقاد دارند خطر اين مواد بمراتب بيشتر از ديگر مواد مخدر دودی است و درواقع دود اين مواد بی دود بيش از آن ديگری به چشم مردم ايران می رود.

در حال حاضر 2هزار نام تجاری برای قرصهای روانگردان در بازار مصرف وجود دارد.

دركنار اين درد بزرگ اجتماعی، معضل گسترش كشت خشخاش در افغانستان و رفتن هزاران هكتار زمين در نقاط مختلف ايران به زير اين كشت است. درايران هنوز بحث بين نيروی انتظامی و سازمان های مربوط به امور داروئی و مبارزه با مواد مخدر بر سر اين ميزان كشت ترياك درايران ادامه دارد و بی آنكه به نتيجه ای برسد، گزارش های مختلف از گسترش كشت ترياك درايران می رسد. هنوز معلوم نيست كدام ارگان نظامی و يا غير نظامی پشت اين كشت قرار دارد. در افغانستان اكنون كشت خشخاش به 4 هزار و 600 تن رسيده است كه پيش بينی ها حكايت از رسيدن آن به 5 هزار تن دارد. كشت خشخاش و قاچاق ترياك اكنون يكی از درآمدهای پايه ای در افغانستان است و گفته می شود كه سود آن با فروش نفت در برخی كشورهای توليد كننده نفت برابری می كند. يك آمار رسمی می گويد كه در 20 سال گذشته 46 هزار تن مواد مخدر در افغانستان توليد شده است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران می گويد:

ارزش مالی مواد مخدر در افغانستان بيش از 1500 ميليارد دلار برآورد شده است و سود خالص آن600 ميليارد دلار بوده و به عبارتی تجارت غير قانونی مواد مخدر پس از تجارت قانونی نفت مقام دوم را در جهان پيدا كرده است. اين درآمد نجومی چنان هوس انگيز است كه در سطح بين المللی تلاش هائی درجريان است تا كشت ترياك در افغانستان جنبه قانونی به خود بگيرد و اين كشور تبديل به پايگاه بزرگ و يا پايتخت ترياك جهان تبديل شود.

 پديده ای كه بدليل رو به گسترش بودن آن، بتدريج مقامات مسئول كشور نيز در باره آن دهان گشوده و سخن می گويند رسوخ و شيوع مصرف مواد مخدر در پادگان ها و پايگاه های نظامی و سپاهی ايران است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی اخيرا در مصاحبه ای، با احتياط بسيار و اشاره به ارتش و نه سپاه گفت:

كنترل و پيشگيری مصرف مواد مخدر در پادگان ها و در ميان سربازان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اكنون برنامه های آموزشی و تبليغی برای سربازان و همچنين كنترل ونظارت بيشتری روی پادگان ها به نسبت مدارس و دانشگاه ها در دستور قرار گرفته است، اما با اين همه لازم است روی امر پيشگيری در پادگان ها بيشتر متمركز شويم!