ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آنكه می زند
و آنكه زندانی می شود
 
 
 
 

 

پس از انتشار آن همه خبر و گزارش و عكس در باره يورش به اجتماع عده ای از زنان طرفدار حقوق زن در ميدان 7 تير و كتك خوردن آنها توسط پليس ويژه زنان و بازداشت و انتقال آنها به اوين، سخنگوی دولت و يك نماينده مجلس كه به خود زحمت داده و درباره اين حادثه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داده اند، مدعی شده اند: زن ها شايد احساس كرده اند می خواهند آنها را بزنند!

اكنون قوه قضائيه، آنهائی را كه بقول سخنگوی قوه قضائيه شايد احساس كرده بودند پليس زن می خواسته آنها را بزند بموجب پرونده ای كه در اوين برايشان درست كرده اند به دادگاه فرا ميخواند تا محكوميت و زندان قانونی باشد!

در روزهای اخير اخبار و گزارش هائی در همين ارتباط رسيده است، از جمله احضار"ديبا عليخانی” دبير جامعه حمايت از زنان و فعال حقوق زنان. جرم او نيز حضور در تجمع اعتراضی ٢٢ خرداد در ميدان ٧ تيراست.

اتهام او كه اتهام ديگر زنان احضار شده و يا زنانی كه احضار خواهند شد نيز هست و خواهد بود را بخوانيد:

١- اقدام عليه امنيت ملی، انتشار نشريه و بروشورهای حزبي

٢- حضور فعال در تجمع ٢٢ خرداد زنان در سال ٨٤ و ٢٢ خرداد سال ٨۵ (ميدان ٧ تير)

٣- سازماندهی و شركت فعال در مراسم های نفی خشونت عليه زنان، ٨ مارس ها، روز كارگر و همايشهای مربوط به طرح و مطالبات زنان در جامعه  

٤- اعتراض به قانون اساسی و تلاش برای تغيير قوانين به نفع زنان

۵- سخنرانی در اعتراض به انتخابات رياست جمهوري

٦- تحريك مردم برای ايجاد آشوب و بی نظمی در جامعه 

٧- تحقيق در مورد آسيبهای اجتماعی و بالاخص  وضعيت زنان و كودكان در جامعه

٨- استفاده غير قانونی از كلينيك های مشاوره جهت ارائه مشاوره رايگان به زنان و كودكان

و...