ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدارها و گفتگوهای گنجی در آلمان
مناسبات پنهان با امريكا
يعنی تثبيت استبداد درايران
جنبش صلح طلبی و دمكراسی خواهی
 
 
 
 

 

اكبرگنجی در ادامه سفرهايش در خارج از كشور، در آلمان نيز توقف كرد و علاوه سخنرانی و ديدارهائی كه دراين كشور داشت، يك مصاحبه ديداری هم با راديو صدای آلمان داشت. در اين  مصاحبه ديداری، گنجی درباره سياست خارجی جمهوری اسلامی و پرونده اتمی ايران گفت:

ايران بايد با آمريكا وارد ارتباطى شفاف شود. هرگونه ارتباط پنهانى با ‌آمريكا تنها به تثبيت استبداد در ايران كمك می كند.  او همچنين در پاسخ به يكی از خبرنگاران كه در مورد هولوكاست پرسيده بود، گفت كه دولت فعلی سعی می‌كند در دادن شعارهای راديكال دست طالبان و القاعده را از پشت ببندد و با اينكار می‌خواهد رهبری جنبش‌های اسلامی را بدست گيرد.  اما گذشته از اين، كاركرد داخلی اين نوع راديكاليزم برای سركوب سياسی‌ست كه در داخل می‌شود.

او همچنين تاكيد كرد كه مسئله‌ی مردم ايران نابودی اسراييل نيست، بلكه نابودی فلسطين بدست اسرائيل است. فلسطينی كه از كوچكترين حق انسانی خود محروم شده‌ است.

در اظهار نظر ديگری، گنجی درباره ديدار خود با فيلسوف آلمان " يورگن هابرماس" گفت:

من به ايشان گفتم كه ما براى جنبش دمكراسی خواهى ايران، به حمايت معنوى جامعه مدنى جهانى و روشنفكران بزرگ جهان و جامعه جهانى نياز داريم . دراين ارتباط بطور مفصل با هم گفتگو كرديم و من ايشان را با وضعيت ايران بطور دقيق و با جزييات آشنا كردم.

من دراين ديدار راجع به جنبش صلح‌طلبى‌ كه مى‌خواهيم ايجاد كنيم و ارتباط آن با جامعه جهانى توضيح دادم و ايشان بسيار از اين ايده‌ها استقبال كرد.

ايشان در ابتداى ديدار، بطور مفصل اقداماتى را كه در زمانى كه من در زندان بودم و براى آزادى من انجام داده بودند بيان كردند و از ديدارشان با وزير خارجه سابق آلمان و اينكه هميشه به دنبال آزادى من بودند بيان كردند و خوشبختانه در اين زمينه اطلاعات خوبى داشتند. خيلى هم ابراز نگرانى ‌كردند از اينكه به هنگام بازگشتم به ايران چه وضعيتى پيدا خواهم كرد؟