ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تدارك دوران تحريم اقتصادی
از اول مهرماه
بنزين اول كوپنی و بعد كارتی می شود
 
 
 
 

 

قيمت پايه بنزين 500 تومان اعلام شد و سهميه بندى بنزين خودروهاى عمومى و شخصى در برنامه سريع دولت قرار گرفت.

سهميه بندی بنزين، ارتباط تنگاتنگ با تحريم اقتصادی ايران و شكست همه زمينه چينی های مذاكرات اتمی دارد و شتابی كه دولت در اجرای سهميه بندی بنزين از خود نشان ميدهد حكايت از شكست قطعی اميد به مصالحه اتمی دارد.

وزير كشور در همين ارتباط گفت:

تهيه كارت هوشمند براى خودروها جامع ترين روش است و وزارت نفت قول داده است تا اول دى ماه اين روش را عملى كند. اين درحالی است كه مجلس از وزارت نفت خواسته است كه كارت هاى هوشمند تا اول مهر آماده شود. حتی اگر اين كارت ها تا اول مهر آماده نشود، وزارت نفت از روش «كوپنى» استفاده خواهد كرد تا كارت ها آماده شود.