ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشار منشور 12 بندی
 جبهه دموكراسی و حقوق بشر

 
 
 
 
 

سايت جمهوريت، منشور جبهه دمكراسی و حقوق بشر را منتشر ساخت. درمقدمه اين منشور، از جمله آمده است:

باور موسسان "جبهه" نهادينه شدن حقوق بشر و دموكراسی در ايران و استقرار صلح در منطقه و جهان است كه زمينه مساعدی را برای ايجاد و تقويت نهادهای مدنی و حزبی برای همگان ،بويژه جوانان فراهم می كند. به همين دليل جبهه دست اشخاص حقوقی و حقيقی را كه خواهان استقرار دموكراسی در ايران و تامين حقوق همه ايرانند و آن را از طرق مسالمت آميز، قانونی و علنی و در چارچوب اين منشور دنبال می كنند، می فشارد و آمادگی خود را برای همكاری و حضور آنان در جبهه اعلام می دارد.

اصول:

1- موسسان جبهه اعم از اشخاص حقوقی و حقيقی كه همگی مسلمانند،(دموكراسی) را تنها روش مطلوب سياسی برای اداره كشور می دانند كه در آن بايد حقوق مدني(آزادی عقيده،بيان ،مطبوعات و تشكيل انجمن، اتحاديه، سنديكا، احزاب، تجمع اعتراض آميز و مسالمت آميزو...) حقوق سياسی (حق مشاركت و رقابت آزاد در انتخابات ) حقوق اجتماعي(حق تامين بهداشت، تغذيه، اشتغال، مسكن، آموزش، پوشاك، تامين اجتماعی و...) و حقوق فرهنگی (حق حفظ هويت های قومی، مذهبي، زبانی و...)همه ايرانيان صرف نظر از عقيده، جنسيت، قوميت، زبان و.. به رسميت شناخته شود. ما انتخابات و عزل مقامات را كه بايد در انتخابات آزاد و عادلانه برگزيده شوند، حق همه شهروندان با علائق و منافع گوناگون می دانيم و در همه حال از حقوق برابر منتقدان و دگرانديشان برای نقد قدرت و مشاركت در حكومت دفاع می كنيم.

2- جبهه،اعلاميه جهانی حقوق بشر را يكی از دستاوردهای بزرگ آزاديخواهان و حق طلبان جهان می داندكه اسلام آن را تاييد می كند ايران نيز اين ميثاق را امضا كرده و جمهوری اسلامی نيز متعهد به رعايت آن است. جبهه به رعايت كامل اصول آن اعلاميه باور دارد و خواهان پايان يافتن نقض حقوق بشر در ايران است.به همين دليل در جهت بهره مندی همه ايرانيان از همه حقوق خود خواهد كوشيد.

3-به باور موسسان،اسلام يك ايمان درونی صرف نيست و به وجدانيات و حوزه شخصی منحصر نمی شود .بلكه در عرصه عمومی و قلمرو سياست نيز حضور دارد با وجود اين هرگونه حق ويژه را برای افراد ، قشرها و گروه های اجتماعی خاص نفی كرده و مشروعيت همه مقامات و نهادها را ناشی از اراده و رای مردم می داند. به همنين دليل از حقوق همه اشخاص حقوقی و حقيقی اعم از مسلمان و غير آن در عرصه عمومی و سياسی دفاع می كند. جبهه همچنين مشروط بودن همه اختيارات و مسئول بودن همه مقامات باور دارد و همه آنان را بدون استثنا در برابر قانون و ملت پاسخگو می داند.جبهه با تاكيد بر حاكميت قانون كه از صدر مشروطه تاكنون خواست آزاديخواهان و عدالت طلبان بوده است،اعلام می دارد هيچ فرد يا نهادی را مافوق قانون نمی داند زيرا به حق حاكميت مردم معتقد است و هيچ تفسيری از اصول قانون اساسی نمی تواند اين حق خداد اد را از ايرانيان سلب كند(بويژه با توجه به اصل 56 قانون اساسی )جبهه ضمن دفاع از حضور دين و متدينان در عرصه همومی و قلمرو سياست بر استقلال نهاد دين و نهاد علم از سياست تاكيد می كند.جبهه با هر گونه انحصار سياسی ،اقتصادی،فرهنگی و دينی به نام اسلام و هر عنوان ديگری مخالف است.

4-ايران كشوری است كهن با ملت واحد واقوام متعدد.جبهه همه ايرانيان را دارای حقوق برابر دانسته و تعلق به قوم و مذهبی خاص را ناقص حقوق هيچ شهروندی نمی داند .جبهه ضمن دفاع از استقلال ميهن ،يكپارچگی سرزمينی و مخالفت با هرگونه جدايی طلبی ،تامين كامل حقوق افراد و پيروان مذاهب گوناگون را ضروری می داند و تحقق دموكراسی را پاسخگوی مطالبات همه هموطنان ارزيابی می كند.جبهه ايران را ملك مشاع همه ايرانيان می داند كه برای استفاده از مواهب عمومی و مشاركت در قدرت از حقوق برابر برخوردارند.

5- جبهه با نفی هرگونه تبعيض جنسيتی به تلاش همه جانبه برای احقاق حقوق زنان در كليه عرصه های اقتصادی ،سياسی، اجتماعی ،علمی و فرهنگی معتقد است.به باور ما حقوق انسان تكليف ناپذير بوده ،بين آنها ارتباط و همبستگی متقابل وجود دارد.بنابراين جبهه با تمام توان از مشاركت برابر و متشكل زنان به عنوان حاملان بزرگ دموكراسی ،حقوق بشر،صلح و مدارا در تمام مراحل تحقق دموكراسی در ايران دفاع و با هرگونه تضييع حقوق زنان مقابله می كند.

6- به منظور تقويت جامعه مدنی و نهادهای آن كه استقرار دموكراسی منوط به آن است،جبهه از حق تشكل يافتن همه قشرها و گرو ه ها اعم از دانشگاهيان، كارگران،معلمان،كارمندان،اصناف،كشاورزان و......حمايت می كند. اين حق شامل همه گروها و تشكل ها از قبيل انجمن ها،شوراها، سازمان های غيردولتی، اتحاديه ها، سنديكاها، احزاب و.....می شود.

7- جبهه برای استقرار (جامعه حقوق محور) از حق بهره مندی آحاد جامعه از يك زندگی شرافتمندانه كه در آن حداقل نيازها و خدمات انسانی شامل آموزش ،بهداشت،درمان،اشتغال،مسكن،پوشاك و بيمه های اجتماعی،برای همه ايرانيان تامين شود دفاع می كندتا تمام هموطنان بتوانند در عرصه اجنماع و سياست مشاركت آزاد، آگاهانه و موثر داشته باشند. جبهه دفاع از حقوق مادی و معنوی تمام آسيب ديدگان اجتماعی و حاشيه نشينان اجتماع را چون فقرا، از كار افتادگان و معلولان، معتادان، بزهكاران، زندانيان و خانواده های آنان و.... وظيفه خود می داند.

9- جبهه بر كرامت و حرمت انسان تاكيد دارد و معتقد به مصون بودن حريم شخصی و خصوصی شهروندان است.

10- با توجه به حضور گسترده ايرانيان در كشور های خارجی، جبهه دفاع از حقوق آنان را نيز وظيفه خود می داند، همچنان كه حمايت از حقوق مهاجران و گردشگران خارجی در ميهن را تكليف انسانی خود ارزيابی می كند.

11- جبهه با تاكيد بر استفاده از فرصت های جهانی شدن و مقابله با تهديدهای احتمالی، دلبستگی به دخالت های دولت های بيگانه را برای استقرار و دموكراسی و حقوق بشر در ايران، نفی توان و شايستگی های ملی برای رسيدن به دموكراسی ارزيابی می كند. به همين دليل استقرار دموكراسی را به شكل بومی و درون زا را در دستور كار قرار داده است.

12- با توجه به گسترش بنادگرايی و جنگ طلبی  در سطح جهان، جبهه بر صلح به عنوان حق شهروندان جهانی و كم هزينه ترين و موثرترين راه استقرار دموكراسی و تامين حقوق بشر تاكيد و همه صلح طلبان جهان را به ياری و همكاری با يكديگر فرا می خواند .ما تامين امنيت عمومی و ملی و زندگی مسالمت آميز را حق همه جهانيان و از جمله ايرانيان می دانيم و از آن دفاع می كنيم و با جنگ و خشونت مخالفيم.