ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

2600 تن مواد مخدر
درافغانستان توليد، از ايران ترانزيت می شود

 
 
 
 
 

 

رئيس ستاد اجرايی امر به معروف و نهی از منكر :

سالی 5 هزار و 200تن (معادل ‪ ۷۷درصد مواد مخدر جهان)  در افغانستان توليد می شود كه 40 درصد آن وارد ايران ميشود. بخشی مصرف و بخش بيشتری تزانزيت می شود. مصرف ساليانه مواد مخدر در ايران بين 800  الی  900 تن است.  ميزان ترانزيك مواد مخدر توليد افغانستان از خاك ايران سالانه بالغ بر 2600 تن است.