ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه تهديد آميزدادستان نظامی
وحشت از سلطه سپاه
بر مجلس خبرگان رهبری
 
 
 
 

 

همزمان با برخی اخباردرون حكومتی، مبنی بر اعتراض و ابراز نگرانی روحانيون بلند پايه حكومتی نسبت به قدرت يابی فرماندهان سپاه در حاكميت و به حاشيه رانده شدن روحانيون

حجت‌الاسلام و شفيعی دادستان نظامی تهران يك مصاحبه مطبوعاتی درتهران كرد.

قرائن نشان می دهد كه اين مصاحبه در جهت رفع نگرانی روحانيون از نقش حزب پادگانی و فرماندهان سپاه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و رفع اين دلهره است كه فرماندهان سپاه در يك اقدام كودتائی ديگر در صدد تصرف مجلس خبرگان اند. بخشی از حزب 300 هزار نفره پادگانی كه بسيج نيروی اصلی آنست و همچنين فرماندهان گردان هائی مانند گردان عاشورا در يك طرح همآهنگ در تدارك جوان گرائی در مجلس خبرگان و بردن دارودسته های وابسته به مصباح يزدی و اخوان المسلمين و فدائيان اسلام جديد به اين مجلس اند. دراين صورت، تصفيه بزرگ روحانيون عملا انجام می شود و زمينه برای گام های بعدی فراهم می گردد.

دادستان نظامی تهران در مصاحبه خود گفت:

مطابق ماده ‌40  قانون مجازات نيروهای مسلح نظاميان حق ورود به جريانات سياسی را ندارند و برای متخلفين مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال پيش‌بينی شده است. مقام معظم رهبری هم همين نظر را دارد. اعضای نيروهای مسلح چون قدرت نظامی در اختيار دارند نبايد در جريانات سياسی له يا عليه يك كانديدا و يك جريان سياسی و حزبی وارد عمل شوند.