ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گام های بعدی سپاه كدام است؟
نفت هم رفت
خاموشی به درازا نخواهد كشيد
يدالله اسلامی

 
 
 
 
 
اگر كسی تا همين چندی پيش می گفت كه درحوزه نفت وگاز قراردادی با قرارگاه خاتم الانبيا ياسپاه بسته شده است دهان ها از شگفتی باز می ماند كه سپاه را چه كار به گاز ونفت ؟ ولی امروزه به راحتی از بسته شدن قراردادهايی به ارزش هفت ميليارد دلار درطول يك ماه با ترك تشريفات مناقصه سخن به ميان می آيد. گويا اين رقم هم كسی را به انديشه وانمی دارد...؟ 
اينكه شركت اورينال كيش هم به سپاه فروخته شود حساسيتی برنمی انگيزد. داستان بگيروببندها وبازداشت ها ی مديران اين شركت هم از ياد نرفته است. چه معركه تبليغاتی راه افتاه بود. هرروز از مافيای نفتی گفته می شد وگاهی هم برخی نشانی‌ها چاشنی تبليغات می شد. حالا بايد خيلی ها دانسته باشند موضوع مافيای نفتی از چه قرار بوده است.
وقتی  آقای جنتی درخطبه نماز جمعه از مافيای نفتی می گفت باور كنيد كه نمی دانست چه می گويد ولی كسانی كه به او گفته بودند بگويد می دانستند چه می گويد.
سهم سپاه از روی كار آورده شدن آقای احمدی نژاد بدينگونه پرداخت می شود. از جيب مردم وبه زيان همه كسانی كه دراين ميدان به كار وتلاش پرداخته بوده اند.
سهم سپاه محدود به حضور نيروهای نظامی درهيأت وزيران وبدنه گسترده  دولت نشده بلكه مهمترين برنامه های اقتصادی كشور را هم دربرگرفته است. شركت ها ی پيمانكاری برای گذران زندگی بايد دست پيش سپاه دراز كنند تا حاكميت نيروها ی نظامی برهمه اركان كشور از چشم دور نماند و كسی نتواند دم از استقلال مالی بزند وهمه به نوعی نان خور حاكميت باشند.
روشن است كه قرارگاه نظامی نمی تواند اين حجم از كار را به انجام برساند و ديگرانی بايد نقش واسطه را در راه اندازی و پيشبرد پروژه ها ايفا نمايند و اينجا نيز واسطه ها نقشی پررنگ پيدا خواهند كرد. متن ومحتوای قرارداد هم كه برملا نشده است .تنها به گونه ای نمايشی و چونان پيروزی درميدان جنگ خبر اين قراردادها به مردم داده شده است. اين نكته هم مخفی مانده است كه درآمد ناشی از اين قراردادها  چگونه هزينه خواهد شد. آيا دراختيار نهاد سپاه قرار می گيرد و يا برخی افراد ازآن بهرمند می شوند؟ دامنه فعاليت سپاه تا كجا كشيده خواهد شد ؟
آيا سپاه برا ی ديركرد وتأخير در انجام پروژه ها هزينه و خسارتی را پرداخت خواهد كرد؟ تضمين ها ی داده شده برای كيفيت و كميت كار چگونه گرفته شده است ؟  پرسش ها ی فراوان مردم يكی يكی سرباز خواهد كرد. و خاموشی دراين باره به درازا نخواهد كشيد ..