ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ترمز دستی ماشين ظهور
امام زمان را می خواهند بكشند
محمدعلی ابطحی:
پدر و برادرم زندانی شده اند
بيشتر از اين نمی خواهم بنويسم

 
 
 
 
 

آره بابا درسته. هی تو اين دوهفته از هر طريقی ازمن ميپرسند اين آقای ابطحی كه به دليل مسائل فكری وتشكيلاتی مربوط به امام زمان دستگير شده پدر شماست يا نه. بله . ايشان ابوی محترم بنده هستند. از وقتی سايت انصار حزب الله و روز آنلاين وهركدام به شكلی اين مطلب را نوشته اند شرايطم مشكل تر شده است . از يكسو وظيفه فرزندی اين است كه فقط به فكر آزادی پدر باشم و نه مسايل سياسی حاشيه ای كه توهم بهره برداری سياسی شود . اين اوليه ترين وظيفه ی هر فردی  است. آن هم  پدری كه مريض است و سه سال پيش عمل قلب باز كرده و مدت زيادی از اين 16 روز حبس را  در بيمارستان بوده است.  و طبعا سخت نگران سلامتشون. و نيز برادرم تقی كه از نظر عاطفی خيلی دوستش دارم و او هم زندان است.  ميدانم نوشتن من با تحليل ها و اعتقادات سياسی كه دارم و هيچوقت هم مورد قبول پدر نبوده، احتمالا باعث سخت تر شدن كار او می شود و هيچ فرزندی حق ندارد چنين كند. از سوی ديگر با اعلام خبر توسط بعضی سايت ها و روزنامه ها، و دهها ايميل فكر می كنم اگرهيچی نگويم حمل بر بی اعتنايی و بی احترامی به مقام پدر باشد. همه ی اينها به اضافه ی وضع آشفته ی خانوادگی، با حضور مادری كه همه وجودم ارادت به اوست ومهمان ماست و كارهای جاری سياسی و نوشتن هر روزه سايت و تماس با اين و آن ووو..... باعث شده روزهای سختی را بگذرانم. ببخشيد كه مسائل شخصی ام را در سايتی كه نسبتا عمومی است مطرح كردم. بازهم می گويم  بدلايل فوق فعلا ديگر دراين رابطه چيزی نمی نويسم.  اميدوارم زودتر آزاد شوند.  

(ابطحی ننوشته اما دو سايت ياد شده دراين يادداشت اشاره كرده اند كه پدر ابطحی بدليل برخی ادعاها درباره امام زمان دستگير شده است. شايد زياده از حد تحت تاثير افاضات آيت الله علی مشگينی قرار گرفته و يا می خواسته امام زمان را نه از اتوبانی كه احمدی نژاد از جمكران تا تهران برای ظهور امام زمان می كشد بلكه از يك راه فرعی به تهران بيآورد. بهرحال، جرم پدر ابطحی كه آيت الله است و سن و سالی ازش گذشته جرم امام زمانی است. گويا می خواهند ترمز دستی ظهور امام زمان را بكشند، چرا كه يواش يواش زيرپای رهبر خالی می شود!)