هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمعه كلن
يادبودهای  
زنجيره ای
برای به آذين

 
 
 
 
 

در ادامه برپائی مراسم يادبود برای زنده ياد "به آذين" در خارج از كشور، جمعه ای كه در پيش است، مراسمی در شهركلن واقع در مركز آلمان برگزار می شود. قرار است دراين مراسم شماری از نامه های "به آذين" توسط دختر وی خوانده شود و گوشه هائی از "كاوه آهنگر" او نيزبصورت نمایشنامه به صحنه آورده شود. اين تئاتر كوتاه همراه خواهد بود با فيلم كوتاهی از مراسم وداع با به آذين، كه طی آن علی اشرف درويشيان عضو كانون نويسندگان ايران، علی عموئی قديمی ترين زندانی سياسی ايران و مهندس آشورپور در آن سخنرانی كوتاهی كرده اند. برگزاری مراسم شهر كلن را يك كميته برعهده گرفته است.

مراسم مشابهی يكشنبه گذشته در شهر برلين برپا شد كه هوای گرم، افزون بودن شمار سخنرانان و بويژه طولانی بودن يكی از سخنرانی ها، موجب گله شركت كنندگان در آن شده و به نحوه سازماندهی مراسم انتقاد داشتند. بسياری از شركت كنندگان در مراسم يادبود به آذين در شهر برلين معتقد بودند كه نامه های به آذين كه توسط دختر وی خوانده شد و فيلم مراسم خاكسپاری او و سخنان كوتاهی كه در مراسم خاکسپاری وی گفته شد، باندازه تمام سخنرانی ها و ستايش های مراسم برلين گويای همه احترام و اعتبار به آذين و تاثير گذاری سياسی و ادبی او بر جامعه ايران بود. احتمالا برگزار كنندگان مراسم شهر كلن كه آدرس محل آن را در ادامه می آوريم، با بهره گيری از تجربه مراسم برلين است كه كوشيده اند اين مراسم را عمدتا نمايشی و تصويری كنند، تا سخنرانی!

آركاداش تاتر

Ort: Arkadas Theater

Platen Str.32

Köln- Ehrenfeld

07.07.2006 

ساعت 6 و نيم عصر

 تلفن 0228256720