ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آن كه متهم
به ارتباط پنهان
با خارجی است
حاكميت است!
عبدالله مومنی

 

 
 
 
 

در مورد اتهامى كه وزير اطلاعات در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته خود متوجه دبيركل اين نهاد مدنى و نيز رامين جهانبگلو كرد بايد گفت:

”اينگونه شيوه‌ها و اينگونه اتهامات چيزهايی بوده كه از قبل وجود داشته و از سالها پيش تاكنون حكومت نتوانسته است در رابطه با هيچ فرد فعال سياسی و مدنی كه در معرض اينگونه اتهامات قرار گرفته، اتهام آنها را اثبات كند. و علی‌رغم اينكه ادا می‌شود كه اسناد و مدارك و سرنخ‌هايی بدست آمده، اما در نتيجه و فرجام كار ما شاهد اثبات واقعيت نبوده‌ايم. از اين جهت معتقديم كه وزارت اطلاعات و مجموع نيروهای امنيتی دنبال كشف حقيقت نيستند، بلكه دنبال مستمسك و بهانه هستند تا از طريق آن بتوانند مطالبات مردم و طيف‌های مختلف اجتماع را به حاشيه برانند. فعالين جامعه مدنی و جنبش اجتماعی از سالها پيش اتهاماتی كه متوجه‌شان شده از اين دست اتهامات بوده. آيا از بازداشت و زدن اتهامات بی‌پايه و اساس نظير جاسوسی و ارتباط با بيگانگان به وكيل شجاعی نظير سلطانی و چسباندن اتهاماتی نظير براندازی به فعالان دلسوز ملی مذهبی و دانشجويان فعال در تشكل های دانشجويی، حكومت به نتيجه مورد نظرش رسيده كه اينبار با بازداشت و حبس رامين جهانبگلو و مهندس موسوی خوئينی و استمرار حبس افرادی نظير منصور اسانلو و بازداشت دانشجويان دانشگاه پلی‌تكنيك درصدد دستيابی به نتيجه سناريوهای مورد نظرش هست.

 

 به نظر می‌رسد كه هرگونه حركت و اعتراض مدنی و منطقی و برحق را با ربط دادن به بيگانگان و خط‌ گيری از محافل خارج از كشور می‌خواهند ناحق و نامشروع جلوه بدهند. در صورتيكه نيروهای ملی و فعالان سياسی وطن‌پرست كه در حال حاضر در داخل كشور فعاليت می‌كنند و هيچ دغدغه و دلمشغولی ديگرى جز گذار مسالمت‌آميز و مدنی به ساختاری دمكراتيك و پاسخگو ندارند و تمام تلاش و نگاهشان معطوف به فعاليت‌ها و حركتهای دمكراتيك در اينجا بوده، نبايستی در معرض اتهام باشند، بلكه از قضا عملكرد و مجموعه رفتار حكومت است كه از هر شيوه و روشی برای تثبيت پايه‌های اقتدارگرايی خودش استفاده می‌كند و نيازمند به ارتباط گيری و تن دادن به سازش و دادن امتياز به خارج از كشور است و از قضا خود مجموعه حاكميت از نگاه دلسوزان و وطن‌پرستان در معرض اتهام است. حكومتی كه هيچ امتيازی به مردم خودش نمی‌دهد، ناچار است برای تثبيت پايه‌های اقتدارگرايی خودش وارد معادلات و معاملات پنهانی با قدرتهای خارجی بشود. وقتی شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز و مدنی با رويكرد اعتراض به تبعيض جنسيتی در جامعه و مخالفت با فرهنگ مردسالاری و اعتراض به قوانين نابرابر خط‌ گيری از خارج كشور محسوب می‌شود و گرفتارشدن در تور محافل خارج كشور محسوب می‌شود، پس اين نشان دهنده آنست كه نگاه تصميم‌گيران و مديران امنيتی براساس يك نگاه توطئه‌انگارانه است و اين غلبه نگاه توطئه‌انگارانه را در ميان تصميم‌گيران امنيتی نشان می‌دهد.