ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حساب و كتابی دركارآمده!
شيرينی خوران 106 ميليون تومانی
ايثارگران و آبادگران در شهرداری
 
 
 
 

 

گروه آبادگران كه شورای پايتخت را دراختيار داشتند و هنوز هم دارند، به همراه جمعيت ايثارگران كه اكنون هر دو به احزاب دولتی تبديل شده اند، پس از به رياست جمهوری رسيدن احمدی نژاد شيرينی در تهران پخش كردند. اين شيرينی خوران 106 ميليون تومان هزينه برداشت و اقلام آن نيز عبارت بوده است از شكلات، گل، شيرينی. هزينه اين شيرينی خوران را معلوم نيست شورای شهر تصويب كرده يا نه، اما چك آن را جانشين موقت احمدی نژاد در شهرداری كشيده است. البته به حساب مردم تهران و شهرداری پايتخت. در آن دوران كه احمدی نژاد كانديدای رياست جمهوری بود، در يك ظاهر سازی اجباری از مقام دولتی "شهرداری” استعفا داد و سعيدلو قائم مقام شهرداری تهران شد. انتخابات كه تمام شد سعيد لو اول شيرينی 106 ميليون تومانی را داد و بعد هم از شهرداری پريد به كابينه و شد عضو دولت احمدی نژاد. حالا در شورای شهر، آن يكدستی ايثارگری و آبادگری تبديل شده به چند دستگی. عده ای پشت قاليباف جمع شده اند كه شهردار تهران شده و عده ای می خواهند خودشان شهردار شوند، تا مبادا قاليباف شهرداری تهران را تخته پرش انتخابات بعدی كند و برود آنجا كه اكنون احمدی نژاد در آنجاست.

حالا كه چنددستگی شده و كار مچ گيری هم بالا گرفته، شهرداری با استفاده از اختيارات خود كه نيازمند مشورت با شورای شهر نيست، از قائم مقام احمدی نژاد "سعيدلو" كه رفته و پيوسته به كابينه ريز اقلام آن شيرينی خوران را می خواهد. مكاتبه می كند، پيام می فرستد و حتی تهديد به افشاگری می كند اما دولت غير پاسخگو به تقليد از رهبر و بيت رهبری غير پاسخگو حاضر نيست درباره اين شيرينی خوران به كسی حساب پس بدهد. از جمله به قاليباف.