ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انقلاب مخملی زبانی می‌خواهد
شبيه زبان مردم فريب احمدی نژاد!

 
 
 
 
 

اتهام رامين جهانبگلو نويسنده ی روشنفكر را وزير اطلاعات، كودتای مخملين ناميده است. جهانبگلو از كسانی است كه مخاطبان وی بدليل روشنفكر بودن واستفاده از ادبيات سخت روشنفكری غير مذهبی  تنها در لايه های كم شماری  هستند كه در هيچ شرايط تاريخی امكان تاثيرگزاری های توده ای نداشته اند.  انقلابهای مخملين متكی به بسيج مردمی است كه اساسا آدمهايی مثل جهانبگلو اگر هم بخواهند نمی‌توانند در بوجود آوردن آن نقش ايفا نمايند. در جامعه ای كه ميگويند خاتمی يا مشاركت ادبيات تاثيرگزاری بر توده ی مردم نداشتند و به همين دليل موج پوپوليستی احمدی نژادی بعداز 8 سال از فراگير بودن گفتمان اصلاحات، قدرت را از آن خود كرد، آدمی مثل جهانبگلو اگر اعتراف كرده است كه قصد انقلاب مخملين داشته، حتما مخاطبانش را دست انداخته است.