جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيشنهاد منتشر شده، در مجله ارتش امريكا
ايران 5 پاره
طرح تقسيم ايران و عراق
و نقشه جديد خاورميانه

 
 
 
 
 

روزنامه "زمان" چاپ تركيه، به نقل از يك نشريه امريكائی متعلق به نيروهای مسلح آمريكا يك نقشه جديد از خاورميانه منتشر كرده است كه درآن اشاره به تقسيم ايران شده است.

اين طرح همراه با نقشه، در پوشش يك مقاله تفسيری و به قلم يك ژنرال امريكائی و در دقاع از حقوق قوميت ها منتشر شده و علاوه بر ايران، كشورهای ديگر منطقه خاورميانه را نيز در بر می‌گيرد.

نويسنده ژنرال "رالف پيترز" نام دارد و از افسران بازنشسته ارتش آمريكاست. او در مقاله خود می‌نويسد كه نقشه خاورميانه عادلانه تهيه نشده( دوباره اين نقشه با دخالت انگلستان در دو جنگ اول و دوم جهانی و با همان بهانه ای كه ژنرال امريكائی طرح كرده، تغيير كرده است و اكنون امريكا زمزمه تغيير آن را به سود خود در سر دارد) و با تجديد نظر در آن می‌توان به بی‌عدالتی در منطقه پايان داد.

در نقشه ای كه ژنرال امريكائی منتشر و پيشنهاد كرد، از يك كردستان مستقل دفاع می‌شود كه بخش هائی از كردستان ايران، عراق و تركيه و سوريه را شامل می‌شود و بخش هائی از آذربايجان ايران را نيز شامل می‌شود، كه احتمالا بايد مناطق كرد نشين آذربايجان مورد نظر باشد.

ژنرال امريكائی با صراحت می‌نويسد كه چنين كشور بزرگ و جديدی، نزديك ترين متحد امريكا در منطقه در فاصله بلغارستان تا ژاپن خواهد بود و امريكا می‌توانست در همان ابتدای حمله به عراق و سقوط صدام حسين بايد آن را تشكيل می‌داد.

در همين مقاله و پس از كردستان، مسئله جنوب ايران و عراق زير پوشش تاسيس يك واتيكان كوچك اسلامی مطرح می‌شود كه طرز اداره آن به تقليد از واتيكان توصيه شده است. مركز اين واتيكان مكه يا مدينه پيشنهاد شده است. با تاسيس اين واتيكان كوچك، عراق به سه كشور تقسيم خواهد شد. بخشی كه جزو كشور تازه تاسيس كردستان خواهد شد، يك كشور عرب و شيعه نشين و يك كشور مسلمان و سنی نشين. دراين تقسيم بندی، بخشی از خاك ايران به كشور جديد شيعه عراق ضميمه خواهد شد و در جنوب شرقی ايران نيز بلوچستان آزاد تشكيل خواهد شد. اين كشور جديد مناطق بلوچ نشين ايران، پاكستان و افغانستان را شامل می‌شود. در همين تفسير پيشنهاد تشكيل آذربايجان متحد نيز مطرح شده است.