جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تفسير مجله تايم
موقعيت ناپايدار روسيه درگروه 8
7 كشور خودی و يك غير خودی

 
 
 
 
 

Sunday, Jul. 02, 2006

 مجله تايم، در آستانه تشكيل جلسه سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری جهان در سن پترزبورگ، تفسيری بعنوان مسائلی كه دراين اجلاس مطرح خواهد شد منتشر كرده است. دراين تفسير كه رويكردی انتقادی نسبت به روسيه و پوتين دارد آمده است:

برای پذيرفته شدن در اجلاس سران هشتگانه  بايد يكی از ثروتمندترين كشورصنعتی جهان بود، و البته دموكراتيك.  

ولاديميرپوتين اجلاس امسال در پترزبورگ را افتتاج خواهد كرد. امنيت انرژی يكی از موضوعات اصلی اين اجلاسه خواهدبود. موضوعی كه سياست روسيه را نيز تحت الشعاع قرارمی دهد. كشوری كه در يك كشمكش سياسی، ارسال گاز به اوكرايين را در ژانويه گذشته قطع كرد. كشوری برفراز دخائر عظيم نفتی. غرب اميدواراست روسيه به اجلاس گروه 8 بصورت دائم بپيوندد اما برخی صاحبنظران غربی اعتقاد دارند روسيه در تدارك ترك اين جبهه است. جورج بوش  درسال 2001 گفت كه پوتين مردی است كه می‌توان در چشمهايش نگاه كرد و با صراحت با او گفتگو كرد. ديك چينی درماه می‌اعلام كرد كه روسيه بايد سياست استفاده از نفت و گاز برای فشار به كشورهای ديگر را تغيير بدهد.

تايم اضافه می‌كند:

پيام پوتين اينست: روسيه بازمی گردد و من مسئول آن هستم. كشوری كه درزمان يلتسين كمرش شكسته بود، اكنون درحال پرداخت تمامی قرض های گذشته است. مطابق نظرسنجی ها، حمايت مردم روسيه از پوتين 70 درصد است. اين موجهای مثبت درحالی است كه هنوز امريكا و كشورهای اروپايی و گروههای دفاع ازحقوق بشر اعتقاد به عضويت ثابت روسيه در گروه 8 ندارند و حتی امريكائی ها اعتقاد دارند روسيه جدا از گروه 8 بتدريج به سمت يك دولت متمركز، با قدرت اقتصادی پيش می‌رود. دولتی كه 40 در صد اقتصاد كشور را هنوز دراختيار دارد و انتخاب در آن عادلانه انجام نمی‌ شود.