ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عيسی سحرخيز، سلطانی، خوئينی ... به هم می‌پيوندند؟
زندانيان سياسی آزاد می‌شوند
يا شمار آنها اضافه می‌شود؟

 
 
 
 
 

تمام تلاشی كه گفته می‌شد در روزهای اخير جريان داشته تا بلكه برخی زندانيان سياسی اخير با قرار وثيقه از زندان بيرون بيآيند، بی‌نتيجه مانده است. قرار بود مهندس موسوی خوئينی با چنين قراری آزاد شود. پيش از آن به وكيل منصور اسانلو دبيرسنديكای رانندگان شركت واحد چنين وعده ای داده شده بود. همچنان كه درباره دو دانشجوی دستگير شده - ياشار قاجار و عابد توانچه- چنين بحثی جريان داشت. اما نه تنها هيچيك از اين بحث ها و رايزنی ها تاكنون به نتيجه نرسيده بلكه مقدمات زندانی شدن عيسی سحرخيز مديركل مطبوعات خارجی دولت خاتمی و نماينده مطبوعات در هيات نظارت نيز با اعلام نظر هيات منصفه دادگاه او فراهم شده است. اين هيات منصفه كه دستچين شدگانی از وابستگان موتلفه و دارودسته مصباح يزدی و نمايندگان سپاه و شورای نگهبان است عيسی سحر خيز را مستحق زندان اعلام كرده است. حال مانده است صدور حكمی كه بموجب اين نظر هيات منصفه صادر خواهد شد. بدين ترتيب همه استدلال ها و دفاعيات سحرخيز نقشی بوده است بر آب و انتقال او به زندان در چارچوب يك طرح بزرگتر برای ضربه زدن به اصلاح طلبان پيگير كليد خورده است.

رودربايستی را می‌خواهند كنار گذاشته و سلطانی، عضو هيات رئيس كانون مدافعان حقوق بشر ايران را هم بموجب حكمی كه صادر كرده اند به زندان برگردانند.

اين مجموعه نشان می‌دهد كه در راس هرم حاكميت هنوز بحث بر سر يورش ناگهانی و قطعی به سياسيون قطعيت نيافته، همچنان كه آزاد سازی زندانيان سياسی ممكن نشده است.