ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اكبرگنجی در لندن:

مردم ايران طالب صلح اند

دولت است كه جنگ می‌خواهد!

 
 
 
 
 

اكبر گنجی كه در اروپا بسر می‌برد پس از شركت در نشست انجمن قلم بريتانيا در مصاحبه با راديو فردا گفت:

من رهبر يك جنبش سياسی نيستم، بلكه صرفا روزنامه نگارم و نمايندگی از كسی، جايی يا گروهی ندارم. حرفهايی كه می‌زنم حرف های اكبر گنجی است. بهمين دليل كليه دعوت هايی كه سياستمداران و پارلمان ها از من كرده اند را رد كرده ام. گنجی در بخش ديگری از صحبت های خود گفت:

بهيچ وجه نبايد بگذاريم به ايران حمله نظامی شود. با مداخله نظامی و پروژه هايی مانند «چلبی سازي» بايد مخالفت كرد. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ساز جنگ را كوك كرده است، در حاليكه مردم ايران صلح طلب اند. آزاديخواهان ايرانی و آنها كه معتقدند بين اسلام و دموكراسی سازگاری وجود دارد، بايد با صلح طلبان جهان ارتباط برقرار كنند و جبهه ضد جنگ را تشكيل دهند. منتهی صلح بدون جمهوری خواهی عملی نيست.

غرب بجای بلند كردن صدای بن لادن های ايرانی و ملاعمرهای ايرانی بايد صدای مسلمان دموكرات ايرانی را بشنود. صدای آيت الله منتظری، صدای عبدالكريم سروش ها، محسن كديور.من سعی می‌كنم پيام آور ندای صلح از ايران به جهان باشم.