ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تدارك اعتصاب غذای سياسی  
ايرانيان سراسر جهان وارد مرحله عمل شد

 
 
 
 
 

بدنبال پيشنهاد اكبرگنجی برای اعتصاب غذای اعتراضی در هر كشور و شهر ممكن، با هدف اعلام خواست آزادی زندانيان سياسی درايران، آنگونه كه به پيك نت خبر رسيده، در دو كشور آلمان و فرانسه كميته هائی تشكيل شده و مقدمات اين اعتصاب غذا و پيوستن ايرانی ها به آن فراهم آمده است. در فرانسه بموجب گزارش هائی كه به ما رسيده، هنوز تا شب گذشته نتيجه قطعی برای تعيين مكان و كميته رهبری بدست نيآمده و رايزنی ها ادامه داشت، در شهر كلن – مركز آلمان- تمام مقدمات آغاز اعتصاب فراهم آمده است و در شهر برلين- پايتخت آلمان- نيز يك كميته برگزاری اعتصاب غذای اعتراضی رسما كار خود را آغاز كرد. در كلن اعتصاب غذای سياسی قرار است از بيست و سوم تيرماه آغاز شود و در شهر برلين اين اعتصاب برای روزهای 23 تا 25 درنظر گرفته شده است. در اطلاعيه كميته برگزاری شهر برلين آمده است:

برای آزادی كليه زندانيان سياسی در ايران و بويژه آزادی فوری بازداشت شدگان دوره اخير، آقايان: منصور اسانلو، رامين جهانبگلو، و موسوی خوئينی در حركت اعتراضی و اعتصاب غذای سراسری در داخل و خارج از كشور در روزهای 23 تا 25 تيرماه 1385 شركت می‌كنيم.

 زمان: از ساعت 8 صبح جمعه 23 تيرماه 1385، برابر با 14 ژوئيه 2006 مكان:

 

 Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr- Allee  10585 Berlin        

 Sitzungsraum 3, OG 2