ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بحث تلويزيونی
حجاب
در ج. اسلامی
جواد مهرآئی

 
 
 
 
 

پنجشنبه شب برنامه ای از شبكه دو صدا و سيمای جمهوری اسلامی پخش شد كه برای من خيلی جالب بود.

محتوای برنامه بحث و جدل بين چند نفر دختر و پسر با چهره ی كاملن اسلامي(از نوع اسلام جمهوری اسلامی) و در طرف مقابل دختر و پسر هايی با چهره و ظواهر معمولی .

دختر های طرف دوم نه چادر داشتند و نه آرايش خاصی و پسر های آنها هم نه محاسن بلندی داشتند و نه كاملا صورتی اصلاح كرده.

بحث در مورد نحوه ی پوشش در خيابان و اجتماع بود كه شبه بسيجی ها به وضع موجود تهران اعتراض داشتند و طرف مقابل نه به طور كامل اما از آن به نوعی دفاع می‌كرد.

اينكه در برنامه چه مباحثی مطرح می‌شد برای من اصلن جالب نبود و گاهن حالت تهوع به من دست می‌داد. اما اين كه برای اولين بار در طول زندگی ام شاهد چنين بحث و جدلی بوده ام برايم جالب بود به اين لحاظ كه طرف بسيجی حاضر به گوش دادن به حرفهای غير بسيجی ها شده(هر چند قواعد بحث را رعايت نمی‌ كردند و به خود اجازه می‌دادند حرف هر كدام از افراد طرف مقابل را قطع كرده و حرف خود را بزنند) و سعی در پاسخ گويی به ايرادات منطقی كه به آنها وارد می‌آمد بكنند. از غير منطقی بودن جوابها ( برای هر شنونده ی غير متعصبی كاملا قابل فهم بود ) كه بگذريم اين مساله بسيار جالب است كه صدا و سيما به عنوان يك برون ريز قوی كه حكايت از نحوه ی تفكر حاكمان می‌كند حاضر شده است در مورد حجاب كه تا كنون برايش مقدس بوده به بحث بنشيند و اين تابو را شكانده و در مورد آن خود را مجاب كند در مقابل انظار عموم به ايراداتی كه جامعه به وی وارد ميكند پاسخ دهد و از سوی ديگر اين برنامه جهت رفع يك نياز كه در جامعه ديده شده ساخته   شده و به آن اجازه ی پخش داده شده است. اين نياز های منطقی كه در جهت بدست آوردن آزادی های اجتماعی است روز به روز در حال رشد است و نشان از تكامل تدريجی جامعه ايرانی دارد.

به نظر من همانطور كه تكنولوژی ما صد ها فرسنگ از غرب و شرق عقب است آداب و روابط اجتماعی ما نيز به همين نسبت از آنها عقب مانده، اما اين دليل بر نرسيدن ما به آنها نخواهد بود. راه ما بسيار با راه آنها فرق دارد و به هيچ دليل نبايد نگران اين مساله باشيم و فقط تلنگور هايی توسط  روشنفكران،  كمك بزرگی به اين سير تكاملی خواهد كرد.  

به اميد سربلندی و سرافرازی ايران