ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيم دارم
حاكميت ايران
پنبه را دير
از گوش درآورد
احمدرضا حائری

 
 
 
 
 

 

اخيرا گروه اپوزيسيون كومله از گروه های كرد مخالف جمهوری اسلامی اقدام به تاسيس شبكه تلوزيونی بر روی ماهواره هاتبرد نموده است. اين تلوزيون كه فعاليت آزمايشی خود را چندی پيش آغاز نمود در پی ديدارهای متعدد رهبران اين گروه با زلمای خليل زاد سفير آمريكا در عراق و ديگر مسئولين آمريكائی در آمريكا تاسيس شده است.

مطلب روشن است. سوءمديريت ها و نگرش های غلط مسؤلين جمهوری اسلامی در ۲۷ سال گذشته نسبت به اقليت های قومی در ايران پتانسيل بالائی را برای مخالفت با حكومت مركزی در ميان اين اقليت ها فراهم آورده است. آنگاه كه شعار احزاب كُرد "دموكراسی برای ايران- خودمختاری برای كردستان" بود به قيمت ريختن خون هزاران نفر (از كرد و غير كرد) با آنان مقابله شد و در تمام اين ۲۷ سال حتی از دادن حقوقی كه در اصول قانون اساسی تصريح شده (مانند اصل ۱۵) به اقليت ها خودداری نمودند. بسيار فاجعه بارتر از آن، نگاه تبعيض آميز در توزيع امكانات و سرمايه ها بين استان هائی كه اقليت های قومی در آن ساكن هستند با ديگر استانها است. اين می‌شود كه الان آمريكائی ها بيشترين سرمايه گذاری خود را بر روی گروه های سياسی اقليت های قومی ايران متمركز نموده كه احزاب كرد نيز از اين جمله اند.

انتشار اخباری از قبيل اينكه "تعدادی از نيروهای خلق عرب خوزستان در عراق، جذب نيروهای اشغالگر عراق شده و در حال پشت سر نهادن دوره آموزش نظامی در پادگان ناجی اين كشور هستند "  و يا ملاقات های متعدد رهبران احزاب كُرد با آمريكائی ها و اخبار ديگری از اين قبيل در كنار اين نكته كه تجزيه ايران و برخی ديگر از كشورهای منطقه يكی از گزينه های كم و بيش جدی امريكائی ها برای خاورميانه است. چشم انداز آينده را درباره تماميت ارضی ايران تيره و تار نشان می‌دهد. هميشه معتقد بوده ام تنها راه حل مسئله گوناگونی قومی و مذهبی در ايران شكل گيری سيستم حكومتی غير متمركز و فدرال است،می ترسم از روزی كه ديگر دير شده باشد.