ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بافاصله كمی از يك مركز اتمی
وحشت درشرق تهران
انفجاردرمهمات سازی پارچين
و كشته شدن 6 مهمات ساز

 
 
 
 
 

در برخی محافل خبری تهران گفته می‌شود: هفته گذشته قسمتی از كارخانه مهمات سازی پارچين واقع در شرق تهران منفجر شده و براثر آن 6 تن از كاركنان اين كارخانه كشته شده اند.

بخشی از اين كارخانه مهمات سازی، اختصاص به تحقيقات و فعاليت های اتمی دارد و هنوز معلوم نيست كه انفجار در بخش اتمی روی داده است و يا در بخش مهمات سازی. بقايای اجساد قربانيان اين رويداد بصورت پودر شده و در كيسه های نايلونی دو كيلوئی تحويل خانواده های آنها شده است.

اين رويداد همزمان بوده است با لرزش های ناگهانی در مناطقی از شرق تهران كه خبر اين لرزش ها و گريز وحشتزده مردم از خانه هايشان بدون اشاره به انفجار پارچين در مطبوعات منتشر شد.