ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حمايت سازگارا، افشاری و عطری
از پيشنهاد گنجی برای اعتصاب غذا

 
 
 
 
 

درآستانه آغاز اعتصاب غذای سياسی برای آزادی زندانيان سياسی جمهوری اسلامی، محسن سازگارا(فعال ملی مذهبی)، علی افشاری و اكبر عطري(از فعالان سابق دفترتحكيم وحدت) بانيان طرح رفراندوم درايران، نامه ای حمايت آميز از اين اعتصاب انتشار يافت. در نامه اين سه تن كه اكنون درامريكا مستقر و فعال اند، آمده است:

در شرايطی كه حكومت ايران می‌كوشد تا افكار جهانيان را از توجه به مسائل نقض حقوق بشر و آزادی در ايران منحرف كند و موضوع انرژی هسته ای و غنی سازی اورانيوم را در مركز توجهات قرار دهد، هر نوع اقدامی برای جلب توجه افكار عمومی دنيا به مسئله نقض حقوق بشر و آزادی در ايران كاری درست و اصولی و حركتی به جا است.  در اين راستا اقدام اخير برادر عزيزمان آقای اكبر گنجی  هم كه بر آزادی سه نفر از زندانيان سياسی تأكيد كرده و قرار است تا با اعتصاب غذا ، افكار عمومی خارجی را به اين امر جلب نمايد مطمئناً همچون تمام اقدامات مشابه، حركتی است كه می‌تواند مورد تأئيد تمامی آزاديخواهان قراربگيرد. همبستگی و اتحاد حول دفاع از آزادی زندانيان سياسی اقدامی بسيار استراتژيك در بازدارندگی دست اندازی های ساختار سلطه است .در اين ميان شايسته است در دفاع اززندانيان سياسی همه جانبه و يكسان برخورد كرد و از حقوق تمامی كسانی كه مورد ستم قرار گرفته اند  و قربانی نقض حقوق بشر شده اند ، دفاع كرد.