ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

كاسه داغ تر از آش
اعتراف جديد احمد جنتی
به برپائی مجلس فرمايشی

 
 
 
 
 

احمد جنتی دبير شورای نگهبان، به بهانه سالروز تشكيل اين شورا، برای كاركنان آن سخنرانی كرد و برای انعكاس خبری اين سخنرانی خبرنگاران را نيز خبر كرد. جنتی در سخنرانی خود گفت:

«اگر نظارت شورای نگهبان نبود، افراد مغرض، معاند و ملحد وارد نهادهای اركان نظام می‌شدند و برای اين ملت تصميم می‌گرفتند. شورای نگهبان تا آن‌جا كه توانست نگذاشت اين افراد وارد نهادهای اركان نظام شوند و عليه ملت و به نفع بيگانگان حركت كنند. »

 

اين اظهار نظر كه به كاسه داغ تر از آش می‌ماند، درحالی است كه در سه دوره مجلس كه هنوز آيت الله خمينی زنده بود و شورای نگهبان دست و پايش برای يكه تازی بسته، از جمع همان ها كه جنتی آنها را معاند، مغرض و حتی ملحد می‌داند در مجلس حضور داشتند و برای كشور هم تصميم گرفتند و اتفاقا تصميمات ملی و منطقی هم گرفتند. نه تنها از نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، حزب ملتی ها، جنبش مسلمانان مبارز، بلكه حتی از دارندگان گرايش های غير مذهبی هم نظير دكتر "بيت اوشانا" در مجلس اول حضور داشتند.