جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشار رسمی طرح 1+5
كه تاكنون جسته و گريخته فاش شده بود

 
 
 
 
 

سازمان ملل متحد متن طرح 1+5 كه تاكنون محرمانه نگهداشته شده بود را منتشر ساخت.

بموجب اين طرح به ايران پيشنهاد شده بود تا با پذيرش اين موافقتنامه بار ديگر به ميز مذاكرات باز گردد تا در نهايت، توافقنامه ای جامع بر سر فعاليت اتمی ايران ميان طرفين امضا شود. توافقنامه ای كه در آژانس بين المللی انرژی اتمی ثبت شود و با تصويب قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل لازم الاجرا شود.

شرط اين مذاكرات توقف غنی سازی اورانيوم و كليه فعاليت های مرتبط با آن درايران بوده و در برابر، حق ايران در دستيابی به انرژی اتمی و كاربرد صلح آميز در چارچوب پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی به رسميت شناخته می‌شد.

انتقال و فروش تجهيزات مورد نياز رآكتور به ايران و مقاوم سازی نيروگاه های اتمی در برابر زلزله و همچنين انتقال زباله های اتمی نيز از موارد مندرج در طرح بوده است.

همكاری جامع با ايران در زمينه تحقيقات اتمی، بويژه در زمينه توليد مواد راديوايزوتوپ و كاربرد انرژی اتمی در پزشكی و كشاورزی نيز از ديگر بخش های طرح بوده است.

در اين طرح تعهد می‌شده كه سوخت مورد نياز نيروگاههای اتمی ايران تأمين گردد و برای تأمين سوخت نيروگاه های اتمی ايران، تأسيساتی در روسيه راه اندازی شود كه ايران هم در آن سهم داشته باشد. به ايران امكان داده می‌شد اورانيوم فراوری نشده را در خاك خود به گاز هگزافلوئوريد اورانيوم تبديل كند، اما برای مراحل بعدی غنی سازی، اين گاز به روسيه انتقال داده شود. تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی و با نظارت آن، انباری برای ذخيره سوخت اتمی مورد نياز ايران برای پنج سال تأسيس میشد.

در طرح 1+5 تصريح شده، كه در صورتی كه آژانس بين المللی انرژی اتمی تأييد كند كه كاربرد انرژی اتمی در ايران در جهت مقاصد نظامی نيست و تمامی فعاليت های اتمی ايران به اين آژانس گزارش می‌شود، به گونه ای كه اطمينان جامعه جهانی به فعاليت اتمی ايران جلب شود، امكان آن وجود خواهد داشت كه در مفاد موافقتنامه تجديد نظر شود.

عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای افزايش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران و تجارت با اين كشور، امكان دستيابی ايران به كالاها و فناوريهای اساسی لغو تحريم فروش هواپيماهای غيرنظامی آمريكايی و اروپايی به ايران، نوسازی و زيرساخت مخابراتی ايران و فراهم آوردن خدمات اينرنتی پيشرفته نيز دراين طرح پيش بينی شده بود.  همچنان كه دستيابی ايران به محصولات و فناوری كشاورزی اروپا و آمريكا در اين طرح در نظر گرفته شده بود.

حمايت ايران از تشكيل همايشی با هدف حمايت از همكاری امنيتی در منطقه نيز در اين طرح بوده است.

ايران با هدف متوقف نساختن غنی سازی اورانيوم، اين طرح را دارای ابهاماتی اعلام داشته و تاكنون از پاسخ مستقيم به آن خودداری كرده است. اين پاسخ را به بعد از اجلاس سران گروه 8 موكول كرده اند، درحاليكه اكنون و با جنگی كه عملا می‌رود تا به مرزهای غربی ايران برسد، امريكا و اسرائيل زمينه جهانی را متكی به تعلل ها و وقت كشی های ايران مناسبت تشخيص داده و وارد عمل شده اند.