ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تحصن منيژه حكمت در برابر وزارت ارشاد
فيلم اعترافات مخملی جهانبگلو
در شورای انقلاب فرهنگی

 
 
 
 
 

 

چراغ های خاموش

م- ت : وقتی  منيژه حكمت ، سراسيمه و آشفته در نشست روزنامه نگاران حاضر شد، می‌شد حدس زد كه خبر بدی دارد . خبر اين كه وزارت ارشاد صفار هرندی به فيلمنامه جديدش مجوز ساخت نداده و او را چند هفته تمام در بازی امروز برو فردا بيا سردر گم كرده است . تا جايی كه سرانجام اين كارگردان از همه جا نا‌اميد تصميم گرفته  يكشنبه ساعت 10 صبح به تنهايی جلوی در وزارت ارشاد تحصن كند و به نشانه اعتراض سيگار بفروشد . منيژه حكمت از روزنامه نگاران خواست اگر جراتش را دارند خبر تحصن او را پوشش دهند و ياری اش كنند .

 

خبرهايی از رامين جهانبگلو آمده است.  فيلسوفی كه در سكوت اوين گرفتار شده  اما به جای نوشتن و انديشيدن  به ايده های فلسفی،  بايد برگه های بازجويی را پر كند و عليه خودش و همفكرانش اعتراف كند. گويا تاكنون آقايان برادر، چندين ساعت فيلم اعتراف از جهانبگلو ضبط كرده اند كه اين استاد شناخته شده فلسفه در آن به شركت در كلاس های آموزش انقلاب مخملی اذغان كرده است. اين فيلم ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به نمايش درآمده و بعيد نيست كه   سيمای جمهوری اسلامی هم  به همين زودی اين شوی  اعتراف گيری را به نمايش بگذارد . جالب آن كه اين بار هم  به همان شيوه هميشگی از جهانبگلو خواسته اند به فسادهای اخلاقی خود اعتراف كند و او هم قصه ای بلند بالا را ساز كرده است . قسمت تلخ تر  ماجرا اما اين است كه جهانبگلو در اعتراف های خود نام بسياری از روشفكران به نام ايرانی را آورده و آنها را هم هواداران انقلاب مخملی معرفی كرده، داريوش شايگان يكی از اين نام هاست.