ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دربرابر وزارت كار
يورش نيروی انتظامی
به رانندگان اخراج شده شركت واحد

 
 
 
 
 

تجمع اعتراضی رانندگان بيكار شده شركت واحد اتوبوسرانی تهران در برابر وزارت كار، با يورش نيروهای انتظامی همراه شد. اين يورش درحالی صورت گرفت كه نمايندگان اجتماع كنندگان كه شمار آنها 60 تن اعلام شده در داخل ساختمان وزارت كار در حال مذاكره با مقامات مربوطه بودند. نيروهای انتظامی منتظر پايان مذاكرات نمايندگان كارگران در داخل وزارت كار نشده و ضمن يورش به كارگران حاضر در برابر ساختمان وزارت كار 4 تن از آنها ، به اسامی عطا باباخانی، منوچهر مهدوی، سيد رضا نعمتی پور و ناصر غلامی را بازداشت كردند. در ادامه اين يورش، سه نماينده كارگران كه پس از مذاكره از داخل ساختمان وزارت كار بيرون آمده بودند نيز بازداشت شدند. اين سه تن عبارتند از ابراهيم مددی نايب رئيس سنديكای شركت واحد، يعقوب سليمی و گوهری.