ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صندوق مهرالرضا
اين "هوُو" را احمد جنتی
واحمدی نژاد، سَرِ موتلفه آوردند
 
 
 
 

 

صندوق مهرالرضا كه از نخستين خيزهای اقتصادی دولت احمدی نژاد بود، سرانجام و عليرغم رد لايحه تاسيس آن از سوی مجلس، كار خود را از ديروز درايران آغاز كرد. اين صندوق قرار است برای ازدواج، اشتغال و مسكن به جوانان وام بدهد، كه البته برای هر كدام از اين سه شاخه يك صندوق جداگانه عمل می كند اما مجموعه آنها زير مجموعه صندوق مهرالرضا محسوب می شوند. اين وام و اساسا از جمله انگيزه های آن حضور يك مركز مهم اقتصادی در كنار بسيج و حزب پادگانی برای كمك اقتصادی به آنست و فعلا با پول بادآورده نفت و ذخيره ارزی تاسيس شده و كانونی دولتی است. از ديگر اهداف تاسيس مهرالرضا تراشيدن رقيبی برای كميته امداد است كه تاكنون و پيوسته تحت مديريت موتلفه اسلامی بوده است. با تاسيس مهرالرضا، بصورت طبيعی از اين پس كمك بودجه هائی كه به كميته امداد می شد متوجه صندوق مهرالرضا خواهد شد و خانواده قربانيان جنگ، معلولان و مجروحان جنگی زير اين چتر قرار گرفته و نيروی سياسی دولت خواهند شد. نقشی كه تاكنون برای موتلفه اسلامی داشتند.

بخشی از رقابت ها و جبهه گيری های جديد ميان طيف های جناح راست حاكميت به اين ريشه های اقتصادی باز می گردد و در ارتباط با صندوق مهرالرضا نيز بايد منتظر علنی تر شدن اختلاف موتلفه اسلامی با دولت و هيات مديره نظامی- امنيتی صندوق مهرالرضا بود. نوكيسه هائی كه با جيب نيمه پر آمده اند تا آن را پر كنند و جانشين عسگراولادی ها، حميدرضا ترقی ها، بادامچيان ها، نيری ها و... شوند.

درجريان افتتاح صندوق مهرالرضا احمد جنتی دركنار احمدی نژاد حضور يافت. مبتكر و سازماندهنده حزب پادگانی در كنار شورای نگهبان. همين حضور نشان دهنده انگيزه های تاسيس صندوق مهرالرضا و حاميان آنست.

پس از مخالفت مجلس اين طرح دولت برای تاسيس صندوق مهرالرضا دولت از طريق شورای عالی اداری اقدام به تاسيس اين صندوق كرد.