جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

Washington Post -16 July
يك مقام رسمی كاخ سفيد:
تفاهم امريكا و اسرائيل
برای نابودی اين محور:
حماس- حزب الله- سوريه- ايران

 
 
 
 

حملات ادامه دار اسرائيل به لبنان در چارچوب تغيير ساختار سياسی خاورميانه صورت می گيرد و مقامات دولتی امريكا اعتقاد دارند كه حملات اخير اسرائيل شايد با مخالفت مردم عرب منطقه همراه باشد، اما از طرف ديگر از حمايت رهبران دولت های عرب برخورداراست، زيرا اين دولت ها نيز خواهان كوتاه شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه اند. آنها نيز در پی چاره ای برای كوتاه شدن دست حماس و حزب الله در منطقه اند. تنها در لبنان، حزب الله 12 هزار موشك و راكت انبار كرده است.

 

 

واشنگتن پست: حمله ادامه دار اسرائيل به لبنان بخشی از يك استراتژی برای منطقه است. به گفته يك مقام بلند پايه رسمی دولت امريكا:

اسرائيل، با حمايت امريكا با آتش بس مخالفت كرده است و حزب الله لبنان همچنان زير آتش هوائی و توپخانه قرار دارد. احتمالا بمباران اهداف از قبل تعيين شده در لبنان تا چند هفته  ادامه خواهد يافت.

هدف اسرائيل حذف حزب الله از صحنه سياسی لبنان است. اسرائيل نه تنها با حسن نصرالله مذاكره نخواهد كرد، بلكه خواهان حذف اوست.

مقامات رسمی امريكا می گويند، برای كاخ سفيد اين حملات معنای وسيع تری دارد و آن سركوب محور "حماس- حزب الله- سوريه- ايران" است. دولت بوش معتقد است كه بافت سياسی خاورميانه بايد تغيير كند تا صلح دراين منطقه برقرار شود و حمايت از حملات اسرائيل به لبنان گامی است در همين جهت.

مقامات دولتی امريكا اعتقاد دارند كه عليرغم اعتراض های مردم در كشورهای عربی و حتی تظاهرات خيابانی آنها. رهبران اين كشورها احساسی مشابه با احساس امريكا و اسرائيل دارند. يعنی آنها نيز نگران عمليات گروه های مسلح اسلامی هستند و امريكا می تواند روی آنها بعنوان پشتيبانان تاكتيكی حملات اخير حساب كند.

يك مقام رسمی امريكا می گويد، متحدين عرب ما در منطقه نيز نگران هژمونی ايران تا دمشق و بيروت و فلسطين هستند. آنها نيز خواهان راه حلی هستند تا از شر حماس و حزب الله خلاص شوند.

 گروگانگيری دو سرباز اسرائيلی و كشته شده هشت سرباز ديگر اسرائيل فرصتی شد تا منافع مشترك اسرائيل و برخی كشورهای عرب آنها را دركنار هم قرار دهد. حتی آنان كه در كشورلبنان هستند و از وجود يك ارتش خصوصی در كشور خويش عصبانی اند.

واشنگتن پست ادامه می دهد:

امريكا تا نابودی كامل حزب الله لبنان از روند كنونی، يعنی عمليات اسرائيل در لبنان حمايت  خواهد كرد.

نماينده اسرائيل، "دانيال ايالون" در سازمان ملل می گويد كه ارتش اسرائيل راه آغاز شده را تا پايان طی خواهد كرد. همه می دانند كه اسرائيل هيچگاه راهی را نيمه كاره نمی رود. توقف اين روند يعنی ادامه گروگانگيری.

 

واشنگتن پست در ادامه متذكر می شود:

مقامات رسمی كاخ سفيد روزجمعه گفتند كه بوش ازاسرائيل خواسته است كه تلاش كند تلفات غير نظاميان محدود باشد و ازمتزلزل شدن و سقوط  دولت لبنان نيزاجتناب شود، اما وی معتقد است كه نبايد اسرائيل را برای قبول آتش بس تحت فشار قرار داد. اسرائيل و امريكا در اجرای مصوبه سازمان ملل كه درسال 1959 تصويب شد و درسال 2004 نيز درسازمان ملل روی آن تاكيد شد مصمم هستند. بموجب اين مصوبه ميليشای لبنان بايد خلع سلاح شود و قدرت دولت مركزی در سراسر لبنان برقرار شود.

همين ديدگاه توسط مشاورامنيتی بوش "استفان هادلی” در مصاحبه ای در روسيه چنين مطرح شد:

ما فكرمی كنيم حذف ميليشايی كه خارج از اقتدار دولت لبنان فعال است می تواند كمك موثری برای گسترش قدرت دولت لبنان برتمام كشور بكند.

واشنگتن پست ادامه می دهد:

مقامات رسمی اسرائيل می گويد كه اگر لبنان بعنوان نخستين گام انبارهای مهمات حزب الله را كه در آنها 12 هزار راكت و موشك انبار شده تصرف كند انگاه می توان درمورد اتش بس گفتگو كرد. ارتش لبنان مطابق مصوبه 1959 سازمان ملل بايد جنوب لبنان را تحت كنترل گرفته و حزب الله را از آنجا بيرون كند.

مقام رسمی اسرائيل به واشنگتن پست گفت:

درحال حاضر آتش بس ناممكن است، مگر تغييرات بنيادينی در لبنان روی دهد و اين تغيير يعنی اينكه ديگر شرايط انفجاری كنونی در آينده وجود نداشته باشد.

درعين حال، يك مقام رسمی امريكا می گويد كه دولت حماس ديگر وجود ندارد، زيرا 30 درصد اين كابينه در زندان هستند و 30 درصد ديگر نيز فرار و مخفی هستند و 30 درصد باقی مانده نيز كار موثری انجام نمی دهند.