ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نام دكتر زرافشان كجاست؟
اعتراض علی درويشيان
به سازمان دهندگان اعتصاب غذای سياسی
 
 
 
 

 

مردم آزاده ايران

در هفته های اخير نام من در پای بيانيه ها و اطلاعيه هائی آورده شده است كه از چند و چون آن خبر ندارم. با آن كه هميشه خواستار آزادی زندانيان سياسی با هر نوع عقيده و مرامی بوده و هستم و تاكنون در اين راه از جان و دل كوشيده ام، اما همراه با جريانی كه از همان آغاز كار به حذف دگرانديشان می پردازد نيستم و همراهی و همكاری با هر نوع تفكر انحصار طلبانه را رد می كنم. من با كمال افتخار عضو كانون نويسندگان ايران هستم و ناصر زرافشان وكيل مدافع خانواده های قتل های سياسی موسوم به زنجيره ای (كه در جريان آن دو عضو موثر كانون نويسندگان ايران محمد مختاری و محمد جعفر پوينده در خيابان ربوده و كشته شدند) كه پنجمين سال زندان را می گذراند، سزاوار آزادی فوری می دانم و بايد نامش در ابتدای فهرست سه نفره قرار گيرد. من با هر جريانی كه بخواهد با حذف و سركوب دگرانديشان، فاجعه خونين دهه 60 را تكرار كند مبارزه می كنم.