ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اطلاعيه انجمن اسلامی دانشگاه سيستان و بلوچستان
دولت مهرورزی!
ماری كه سرش با سنگ كوبيده نشد
حالا افعی شده و نيش می زند
 
 
 
 

 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان با صدور بيانيه ای نسبت به "عواقب نامطلوب روند تماميت خواهی حاكميت" هشدار داد و خواهان آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی گرديد.

در اين بيانيه گفته می شود: آنها كه هشت سال به بازسازی و نوزايی خويش پرداخته بودند، اكنون در دولت جديد بيدار شده و سوار بر توسن تماميت خواهی و مست از باده قدرت، در عرصه ی سياسی- اجتماعی يكه تازی می كنند. آزاد انديشان و آزادی خواهان را با تيغی جز عدالت و با دست آويزهای نخ نما شده قلع و قمع می كنند... تجمع آرامی كه برای اعتراض به قوانين و وضعيت نابرابر زنان جامعه تشكيل می شود - و البته منع قانونی ندارد- را به بهانه  غير قانونی بودن، با خشونت بر هم می زنند... آگاهان می دانند كه موسوی خويينی گناهش اين است كه در دوره ی نمايندگی اش در مجلس ششم برای حساب و كتاب دار شدن و  شفافيت وضعيت زندان ها از هيچ تلاشی فروگذار نكرد و به ويژه قبل از دستگيريش از مسئله ی اتمی كشور و ناديده انگاشتن منافع و مصالح ملی و آينده ی كشور، غافل نماند.

دانشجويان دانشگاه های مختلف كه هر كدام به دليلی و برای رسيدن به اهداف حقه خويش، حركت اعتراضی ای نموده اند را دستگير و تا مدت ها در بازداشت نگاه می دارند. كارگرانی را كه برای دريافت حقوق عقب افتاده شان تحصن می كنند، می گيرند و در بند می كنند و ... .

در اين نزديك به يك سالی كه از يك دست شدن حاكميت می گذرد، شاهد قوت گرفتن جريانی هستيم كه به هر قيمت ممكن می خواهد جو يك صدايی را بر كشور حاكم كند و اين چنين است كه هيچ اعتراض و مخالفتی را برنمی تابد... فراتر از اين، برخوردهای امنيتی كه در ماه های اخير راجع به مسائل گوناگون اعمال می شود- را شدت بخشيده اند."